Förhållanden på Migrationsverket

Interpellation 2005/06:186 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 4 januari

Interpellation 2005/06:186 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Förhållanden på Migrationsverket

Den 31 mars träder den nya utlänningslagen i kraft och Utlänningsnämnden ersätts av migrationsdomstolar i två instanser med möjlighet för den asylsökande att framföra sina skäl muntligt. I lagen införs också en del förändringar som innebär att fokus ska läggas på skyddsbehov och att man ska ta större hänsyn till barns asylskäl. Dessa förändringar är välkomna och medför förhoppningsvis att asylprocessen blir mer rättssäker.

Migrationsverket kommer att i den nya asylordningen ha en viktig roll som första instans. Det förpliktar. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. För att skapa förtroende för hela asylprocessen måste det också finnas förtroende för att allt går rätt till hos Migrationsverket.

De i december uppdagade händelserna att personal på Migrationsverket "firat" med champagne och tårta när familjer avvisats är fullständigt oacceptabla. Även om det visar sig att det enbart är ett fåtal anställda som deltagit i firandet så har förtroendet för Migrationsverket snabbt urholkats och därmed även förtroendet för hela asylprocessen.

Självklart har Migrationsverkets chef Janna Valik ett stort ansvar för det inträffade, men den som har yttersta ansvaret är migrationsminister Barbro Holmberg. Regeringen fastställer asylpolitiken och avsätter resurser till Migrationsverket. Det har blivit allt svårare att få uppehållstillstånd i Sverige och regeringens restriktiva asylpolitik sänder självklart signaler till dem som ska verkställa regeringens politik, det vill säga personalen på Migrationsverket. Märkliga uttalanden, som det av migrationsministern, att det vore en humanitär katastrof att ge alla apatiska barn uppehållstillstånd och det av statsrådet Morgan Johansson, där han misstänkliggjorde alla apatiska barn genom att säga att det var tur att vi inte lät alla stanna när några fall polisanmälts, bidrar självklart till den alltmer hårdnade attityden mot asylsökande.

Dessvärre är de inträffade händelserna inte de enda tveksamheter som uppdagats på Migrationsverket. Det gäller både bemötandet och i själva asylutredningarna. Tveksamheter som jag och många med mig påtalat för migrationsministern i frågor och interpellationer. Men som migrationsministern avfärdat i sina svar med att "jag utgår från att", "jag förutsätter" och "jag har förtroende för myndigheterna" i stället för att utlova någon form av fråga till Migrationsverket hur de verkliga förhållandena är.

Som exempel kan nämnas migrationsministerns svar på en skriftlig fråga (2004/05:1941) om åldersbestämning av ensamkommande barn:

"Migrationsverkets verksamhet ska präglas av humanitet, rättssäkerhet och respekt för individens rättigheter. Jag utgår därför från att Migrationsverket följer Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller medicinsk åldersbestämning."

Frågan var föranledd av att en av Sveriges Radios Ekot gjord undersökning om åldersbestämning visat att i de allra flesta fall följde Migrationsverket inte Socialstyrelsens rekommendationer.

Ett annat exempel handlar om en anställd som ägnade halva sin arbetstid åt att porrsurfa (fråga 2005/06:91) där ministern svarar att:

"Inom Migrationsverket pågår ett kontinuerligt arbete för att tydliggöra den värdegrund som bör genomsyra den statliga verksamheten och för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Interna regler och föreskrifter är en grundbult i detta arbete. För Migrationsverket och dess anställda gäller dessutom det allmänna arbetsrättsliga regelverk som bland annat reglerar den anställdes rättigheter och skyldigheter i förhållande till arbetsgivaren. Jag förutsätter att ledningen vid Migrationsverket vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra en upprepning av det inträffade."

I ett av Migrationsverkets policydokument Den sökande i centrum beskrivs hur den asylsökande ska betraktas och hur viktigt det är att visa respekt för varje enskild individ. Detta har de som firat avvisningar med tårtor och champagne grovt åsidosatt. Det är bra att Migrationsverket tagit fram ett sexpunktsprogram för att komma till rätta med detta. Det räcker dock inte. Folkpartiet föreslår att det införs för de anställda på Migrationsverket en liknande anmälningsskyldighet som finns inom vården, så kallad lex Maria och lex Sarah. Förslaget innebär att den medarbetare på Migrationsverket som upptäcker att någon kollega bryter mot de etiska reglerna ska anmäla detta. De anställda, förhoppningsvis de flesta, som vill ta avstånd från oetiska händelser får en möjlighet att göra detta på så sätt.

För att återskapa förtroendet för asylprocessen måste alla instanser leva upp till rättssäkerhet och professionalitet. Alla som söker asyl har inte rätt till det, men den som ändå upplever att hans eller hennes ärende blivit handlagt på ett rättssäkert sätt, och han eller hon själva behandlats med respekt har lättare att acceptera ett avslagsbeslut. 

Med anledning av det anförda vill jag därför ställa följande frågor till statsrådet:

1.   Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att i framtiden bättre följa upp händelser där det visar sig att rättssäkerheten på Migrationsverket åsidosatts genom att rekommendationer från andra myndigheter inte följs, exempelvis som i fallet med åldersbestämning?

2.   Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att följa upp att det av Migrationsverket framtagna sexpunktsprogrammet följs och ger resultat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-04 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-27 Sista svarsdatum: 2006-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.