Förlängning av Äldreomsorgslyftet

Interpellation 2022/23:204 av Mikael Dahlqvist (S)

av Mikael Dahlqvist (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

För att stärka undersköterskeyrkets position och bidra till att underlätta kommunernas kompetensförsörjning initierade den socialdemokratiskt ledda regeringen 2020 kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen innebär att ny och befintlig personal får möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig på betald arbetstid.

Exempel på utbildningar som omfattas är programutbildningar till undersköterska och vårdbiträde samt vidareutbildningar inom exempelvis lyftteknik, demens, välfärdsteknik, nutrition, språk eller handledning. Det är också möjligt för den som redan har en undersköterskeutbildning att läsa in specialistkompetens inom exempelvis äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. Äldreomsorgslyftet omfattar också första linjens chefer, som har möjlighet till ledarskapsutbildningar på högskolenivå. Satsningen har hittills varit framgångsrik, och under åren 2020–2022 har över 25 000 personer påbörjat en utbildning.

I budgetpropositionen har den nya regeringen aviserat att man avser att avsluta satsningen efter 2023. Det vore ett stort misstag. Satsningen är uppskattad i alla kommuner och närmast nödvändig för att det ska vara möjligt att utbilda tillräckligt med personal för att möta framtidens behov av personal. Socialdemokraterna anser att Äldreomsorgslyftet ska förlängas åtminstone mandatperioden ut, till och med 2026.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Tenje:

 

  1. Varför avser statsrådet och regeringen att avskaffa reformen efter 2023?
  2. Hur ser statsrådets och regeringens plan ut för säkra kompetensen framöver?
  3. Vilka åtgärder planerar statsrådet och regeringen för att höja statusen för välfärdsyrken?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-15 Överlämnad: 2023-02-16 Anmäld: 2023-02-17 Svarsdatum: 2023-03-07 Sista svarsdatum: 2023-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)