Förstelärare i utanförskapsområden

Interpellation 2018/19:253 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Var fjärde elev som slutade nionde klass våren 2018 saknade fullständiga betyg. Drygt en av sex elever var inte behörig till gymnasiet. En stor del av de elever som har svårigheter att nå kunskapsmålen finns i våra utanförskapsområden.

Den enskilt viktigaste faktorn för att höja kunskapsresultaten i svensk skola är att varje elev får tillräckligt med tid med en skicklig och erfaren lärare. Det är därför allvarligt att skolorna i våra utanförskapsområden har svårt att rekrytera erfarna lärare. Lärarna på dessa skolor har mindre erfarenhet i termer av antal år i yrket jämfört med lärarna på skolor med elever med en mer gynnsam socioekonomisk bakgrund.

I syfte att adressera problematiken med svårigheten att rekrytera skickliga lärare till våra utanförskapsskolor så avsatte Moderaterna och Kristdemokraterna 26 miljoner kronor år 2019 för att bygga ut systemet med förstelärare i utanförskapsområden, vilket innebär fler förstelärartjänster i utanförskapsområden och att dessa förstelärare får ett lönetillägg på 10 000 kronor i månaden.

Regeringen har skrivit in dessa 26 miljoner för fler förstelärare i utanförskapsområden i Skolverkets regleringsbrev för 2019. Skolverket menar emellertid att de pengar som är avsatta för fler förstelärare i utanförskapsområden inte kan betalas ut då detta lönetillägg inte är förenligt med den förordning (2014:145) som reglerar karriärtjänster i utanförskapsområden. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att de pengar som finns avsatta för att förstelärare i utanförskapsområden ska kunna tjäna 10 000 kronor mer i månaden kan betalas ut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-16 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-03 Sista svarsdatum: 2019-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)