Försvagande av Sveriges konkurrenskraft

Interpellation 2006/07:101 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 november

Interpellation

2006/07:101 Försvagande av Sveriges konkurrenskraft

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Sverige tillhör världens ledande exportnationer. Det senaste decenniet har exporten fördubblats och även om de största företagen dominerar blir de små och medelstora företagen allt viktigare för svensk export. Efter de senaste årens satsningar på att underlätta de mindre företagens väg ut på internationella marknader och på andra sätt främja exporten är det därför katastrofalt att, som regeringen föreslagit, i det närmaste halvera exportfrämjandet och dessutom kraftigt minska investeringsfrämjandet. Därmed måste såväl Exportrådet som Invest in Sweden Agency, ISA, nämligen kraftigt skära i sin verksamhet, säga upp personal och minska sin närvaro utomlands och i Sverige.

Genom att i det närmaste halvera exportfrämjandet riskeras också de regionala exportrådgivare som i dag kostnadsfritt ger mindre företag de råd de behöver inför sitt första steg ut på exportmarknaden. Detta är i sig mycket olyckligt men tillsammans med höjda arbetsgivaravgifter för landets småföretagare och avskaffandet av det framgångsrika forskningsprogrammet för små och medelstora företag, Forska och väx, innebär den moderatledda regeringens politik ett hårt slag mot svensk konkurrenskraft.

Mot bakgrund av de mycket kraftiga nedskärningarna av exportfrämjandet vill jag därför ställa följande frågor till handelsministern:

1.   Vilka överväganden har statsrådet gjort bakom förslaget att i det närmaste halvera exportfrämjandet?

2.   Varför har statsrådet gjort ställningstagandet att det är nödvändigt att kraftigt minska svenska små och medelstora företags närvaro på växande internationella marknader?

3.   Varför har statsrådet gjort ställningstagandet att de små och medelstora företagens andel av svensk export bör hållas nere?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-27 Anmäld: 2006-11-28 Besvarad: 2006-12-08 Sista svarsdatum: 2006-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)