Förutsättningarna för ny kärnkraft

Interpellation 2020/21:300 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Kärnkraften har fört en tynande tillvaro under den rödgröna regeringen där fyra av landets tio reaktorer har stängts de två senaste mandatperioderna. Detta skiljer sig från den globala utvecklingen där kärnkraften växt för varje enskilt år under motsvarande period. I den första budgetpropositionen från regeringen beordrade man även det statliga bolaget Vattenfall att avbryta sitt arbete med ersättningsreaktorer.

Riksdagen har sedan dess drivit igenom ett tillkännagivande om forskning på kärnkraft, vilket resulterat i att regeringen i regleringsbrevet till Energimyndigheten förtydligat att forskning och innovation kan ske inom alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft.

Under det senaste året har Vattenfall inlett ett samarbete i Estland för att ta fram små modulära reaktorer, förkortat SMR. Dessa är avsevärt mindre än dagens reaktorer i termisk effekt och kan serietillverkas, vilket avsevärt kan minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften.

Ett problem för etablering av ny kärnkraft i Sverige är att dagens lagstiftning i stort sett hindrar den. Detta genom de bestämmelser som finns i Miljöbalken som begränsar ny kärnkraft till sådan som ersätter befintlig och där det föreskrivs att den uppförs på samma plats.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att verka för att ändra lagstiftningen för att underlätta för etablering av ny kärnkraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-14 Överlämnad: 2021-01-15 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-28 Sista svarsdatum: 2021-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)