Förvarstider

Interpellation 2007/08:780 av Streijffert, Magdalena (s)

av Streijffert, Magdalena (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:780 Förvarstider

av Magdalena Streijffert (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för asyl- och flyktingpolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring förvarstagande och förvarshållande är restriktivt och bygger på stor humanitet. Mediantider för förvarstagande är i dag 9 dygn för förvarstagna av Migrationsverket och ca 20 dygn för av polis placerade.

I de förhandlingar som pågår finns det nu ett förslag att man inom de europeiska länderna kommer att kunna hålla en person i förvar upp till 18 månader. Dessutom är kriterierna för att hålla en person i förvar utformade så att myndigheter kan hålla en person i förvar i väntan på överklagande. Detta är ett regelverk som, om det blir det slutgiltiga förslaget, är långt från de tider och kriterier som finns inom den svenska lagstiftningen.

Mina frågor till statsrådet Tobias Billström är följande:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att tiden som länder får hålla människor i förvar inom Europeiska unionen är rimlig och baseras på höga normer?

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att kriterierna för att hålla människor i förvar inom Europeiska unionen är rimliga och baseras på höga normer?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-06-02 Återtagen: 2008-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.