Framtiden för svensk biogas

Interpellation 2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I dag ökar importen av biogas till Sverige. Den största anledningen till detta är att Sverige går i otakt med många länder inom EU när det gäller stöd till biogasen. Detta innebär bland annat att importerad biogas med produktionsstöd i hemlandet även får ta del av svensk skattebefrielse när den säljs till Sverige. Det behövs således både samtal och ändringar framöver, och det behövs också ett nytt långsiktigt styrmedel för biogas efter 2020 när nuvarande skattebefrielse löper ut. Utöver det behövs även ett snabbt besked och en bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta att investera och utveckla biogasen.

Den snedvridna konkurrens som råder i dag medför att läget är så akut att det finns beslut om nedläggning av stora biogasanläggningar i Skåne och risk för att fler anläggningar tvingas stänga. Detta innebär förutom kapitalförstöring även att framtiden för svensk biogas är i fara, samtidigt som de flesta anser att biogasen är en viktig del i omställningen till en cirkulär ekonomi 

Det innebär även att insamlat matavfall inte kan rötas, att mängden biogödsel till lantbruket minskar samt förlorade arbetstillfällen i Sverige. Vid en tidigare interpellationsdebatt uttalade statsrådet att samtal med Danmark ska föras, och enligt uppgift görs detta men utan några framsteg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att produktionen av svensk biogas inte ska drabbas av ytterligare minskningar och nedläggningar?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenska biogasproducenter både på kort och på lång sikt ska kunna konkurrera med sina utländska konkurrenter på lika villkor?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-11-23 Överlämnad: 2017-11-24 Anmäld: 2017-11-28 Sista svarsdatum: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)