Frihandels- och associationsavtal med Colombia

Interpellation 2006/07:505 av Linde, Hans (v)

av Linde, Hans (v)

den 30 april

Interpellation

2006/07:505 Frihandels- och associationsavtal med Colombia

av Hans Linde (v)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Den 23 april 2007 beslöt EU att inleda förhandlingar om ett handelsavtal med. Andinska gemenskapen, som också berör Colombia. Förhandlingarna ska omfatta

1. en politisk dialog som kommer att innefatta frågor som demokrati och mänskliga rättigheter,

2. utvecklingssamarbete, där Sverige drivit ett försök till den avväpning som beskrivits ovan, och

3. frågor om frihandel.

EU:s associationsavtal är inte utan villkor de ställer krav på respekt för de mänskliga rättigheterna. År 2005 avbröt EU sitt associationsavtal med Uzbekistan på grund av de omfattande brotten mot de mänskliga rättigheterna i landet.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia är i dag alarmerande. Den colombianska juristkommissionen har presenterat en skrämmande statistisk över antalet mord och andra våldshandlingar som begicks under president Uribes första mandatperiod 2002-2006. Under denna tid har 11 292 personer mördats eller försvunnit, 6 912 har häktats på godtyckliga grunder, 468 fackliga aktivister har mördats, varav 75 under år 2006, och flera hundra har hotats till livet. 3 journalister mördades i fjol. 3 miljoner lever som internflyktingar i landet. Enligt juristkommissionen är den colombianska staten ytterst ansvarig för 75 procent av de politiska morden och försvinnandena.

Brotten mot de mänskliga rättigheterna slår hårdast mot landets ursprungsbefolkning, de svarta, människorättsaktivister, oppositionella politiker och fackligt aktiva, men drabbar alla delar av det colombianska samhället. I april kritiserade senator Gustavo Petro regeringen i allmänhet och president Alvaro Uribe för kopplingar till de paramilitära grupperna i parlamentet. Ett par dagar senare, den 24 april, utsattes Petro för en polisrazzia i sitt hem och hans familj utsattes för dödshot. Frågan är om EU kan inleda förhandlingar om ett associationsavtal med ett land med så omfattande och grova brott mot de mänskliga rättigheterna på sitt samvete.

Det associationsavtal som nu ska framförhandlas ger EU möjligheter att sätta tryck på den colombianska regeringen för att förmå den att vidta åtgärder så att de mänskliga rättigheterna verkligen respekteras. Här finns också möjligheter att förmå den att inleda en reell fredsprocess.

Det rimliga vore, om man avser en förbättring av respekten för de mänskliga rättigheterna, att inte särskilja de tre delarna från varandra vid förhandlingarna när det gäller Colombia. Handelsfördelar gentemot Colombia borde kopplas samman med en reell avväpning av paramilitären och konkreta resultat när det gäller respekten för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att först kritisera Colombia för bristen på respekt för mänskliga rättigheter och sedan belöna en släpphänt regering i dessa frågor med ett förmånligt handelsavtal.

Ett sätt att påverka den colombianska regeringen är att frysa den del av förhandlingarna som berör Colombia och förklara att det inte blir något handelsavtal förrän Colombia kan uppvisa en markant förbättring när det gäller de mänskliga rättigheterna och landet har börjat inleda en fredsprocess.

Jag vill därför fråga statsrådet:

1. Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att lyfta fram frågan om de mänskliga rättigheterna inom ramen för förhandlingarna om ett nytt associationsavtal mellan EU och Colombia?

2. Avser statsrådet att inom EU driva frågan om en frysning av förhandlingarna när det gäller Colombia i frågan om det så kallade Andinska handelsavtalet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-30 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-14 Sista svarsdatum: 2007-05-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.