Gängkriminaliteten

Interpellation 2020/21:22 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar. De kriminella gängen har ofta kopplingar till utsatta områden och påverkar både befolkningen i områdena och myndigheterna. De brottsbekämpande myndigheterna har svårigheter att upprätthålla lag och ordning, vilket leder till att otryggheten är högre i dessa områden är på andra ställen. De kriminella gängens våldskapital bidrar också till att skrämma vittnen, och våldet drabbar även helt oskyldiga offer.

Danmark har lyckats bättre än Sverige. I Danmark finns det färre gängkriminella totalt än det finns i Stockholms län.

Samhällsutvecklingen visar att dagens regler uppenbart behöver kompletteras. Mot den bakgrunden vill Moderaterna införa flera förslag för att trycka tillbaka gängen. Till exempel vill vi se en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller på annat sätt har samröre med kriminella gäng, och förslaget omfattar både deltagande i ett kriminellt gäng och samröre med ett kriminellt gäng.

Det pågår för närvarande ett arbete för att se över om deltagande i terroristorganisationers verksamhet ska kriminaliseras. En sådan förändring kräver sannolikt en ändring i grundlagen. Moderaterna har tidigare föreslagit att även samtliga våldsbejakande organisationer bör omfattas. Med hänsyn till den samhällsfara som de kriminella gängen i Sverige numera representerar finns det anledning att även inkludera deltagande i ett kriminellt gäng i ett förbud. Föreningsfrihetens syfte har aldrig varit att skydda kriminellas rätt att organisera sig.

Utöver detta vill vi att gängbrottslighet leder till dubbla straff, att det ska bli möjligt att använda hemliga tvångsmedel mot aktiva gängmedlemmar utan krav på misstanke, att vistelseförbud införs, att visitationszoner införs, att pröva system med kronvittnen och anonyma vittnen, att utöka möjligheterna till kamerabevakning och att införa ungdomsfängelser för unga gängkriminella.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Är ministern beredd att ställa sig bakom förslaget att införa ett förbud mot deltagande i och samröre med kriminella gäng och ge den sittande grundlagsutredningen i uppdrag att se över föreningsfriheten även i detta avseende?
  2. Är ministern beredd att införa de övriga åtgärder som nämns för att bekämpa gängen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-09-24 Överlämnad: 2020-09-25 Anmäld: 2020-09-29 Svarsdatum: 2020-10-15 Sista svarsdatum: 2020-10-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)