Genomförandet av EU:s vapendirektiv

Interpellation 2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Regeringen har skrivit en lagrådsremiss om implementering av EU:s vapendirektiv. I lagrådsremissen föreslås att Sverige i flera avseenden ska gå längre i regleringen av laglydiga vapenägare än vad direktivet kräver. Detta gäller främst reglering av magasin för kantantänd ammunition, utökning av femårslicenser, bibehållet licenskrav på ljuddämpare samt placeringen av vissa sportskyttevapen i kategori A.

Före valet meddelade dåvarande justitieministern och landsbygdsministern, genom en debattartikel i tidningen Svensk Jakt i juni 2018, att regeringen inte avsåg att införa regler som försvårar svenska jägare vapeninnehav. I artikeln återfinns även följande citat:

”Det har på sistone framförts påståenden från oppositionen om att regeringen avser att införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar i onödan, trots att det inte krävs av EU:s nya vapendirektiv. Påståendet saknar helt och hållet grund. Det är snarare tvärtom – vi avser att förenkla regelverket för de legala vapenägarna.”

Mot bakgrund av detta vallöfte är lagrådsremissen mycket överraskande. Det väcks en nyfikenhet kring huruvida den kommande propositionen kommer utgå från lagrådsremissen eller från ministrarnas vallöfte.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Avser regeringen att gå längre än vad EU:s vapendirektiv kräver när det gäller regleringen av legala vapenägare?
  2. Vad avser regeringen att göra för att förenkla regelverket för de legala vapenägarna?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-18 Överlämnad: 2019-02-18 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-03-11 Svarsdatum: 2019-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)