Genomförandet av försvarsbeslutet

Interpellation 2020/21:336 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Knappt hade riksdagens beslut om totalförsvarspropositionen 2021–2025 med fastslagen grund- och krigsorganisation börjat gälla förrän ÖB Micael Bydén i en intervju i SvD den 10 januari uttalar att han inte kan lova att det blir nya regementen i enlighet med riksdagens beslut. Det är inte några önskemål som riksdagen lagt fast. Beslutad, utökad organisation är det som ska genomföras.

Det finns stora förväntningar från majoriteten i Sveriges riksdag, inklusive Centerpartiet som budgetförhandlande part, att de fastställda prioriteringarna nu genomförs utifrån de tidsperspektiv som finns fastställda, i de fall sådana finns fastställda.

Regeringen styr myndigheterna och har ett särskilt ansvar att i styrningen säkerställa implementering av riksdagens försvarsbeslut.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Har regeringen på något sätt i myndighetsdialog, eller på annat vis, med Försvarsmakten gett uttryck för att det finns möjlighet att frångå den av riksdagen beslutade grund- och krigsorganisationen och tidsramarna för dess implementering?
  2. Anser regeringen att etableringen av de regementen som riksdagen beslutat om ska genomföras, eller ser regeringen dessa som önskemål från riksdagen?
  3. Hur avser regeringen att i styrningen av Försvarsmakten säkerställa att den av riksdagen beslutade organisationen samt tidsförhållandena kommer att genomföras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-20 Överlämnad: 2021-01-20 Anmäld: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-02 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)