HBT-personer och utlandstjänst

Interpellation 2007/08:9 av Wahlén, Gunilla (v)

av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september

Interpellation

2007/08:9 HBT-personer och utlandstjänst

av Gunilla Wahlén (v)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Enligt organisationen HoF, Homo‑, bi- och transpersoner i Försvaret, drar sig HBT-personer i det svenska försvaret för att göra utlandstjänst. Orsaken till detta är de fördomar och det förtryck som finns i andra länders försvarsmakter. Med ett utökat internationellt försvarspolitiskt samarbete ökar oron bland homo- och bisexuella samt transpersoner i den svenska försvarsmakten. Ett exempel är samarbetet i Nordic Battle Group där det i de övriga nordiska ländernas försvarsmakter inte finns samma tydlighet vad avser HBT-personer som i Sverige. Andra aktuella exempel är EU och Nato som båda innefattar länder som till och med förbjuder HBT-personer i sina respektive försvar. Exempel på dessa länder är USA, Grekland och Turkiet.

Med anledning av vad som framförts ovan vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Vilka åtgärder kommer försvarsministern att vidta för att ingen HBT-person ska kunna kränkas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet under utlandstjänst?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-19 Anmäld: 2007-09-20 Svar fördröjt anmält: 2007-10-02 Besvarad: 2007-10-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)