Högskolans betydelse för Gävleborg

Interpellation 2011/12:289 av Lindestam, Åsa (S)

av Lindestam, Åsa (S)

den 12 mars

Interpellation

2011/12:289 Högskolans betydelse för Gävleborg

av Åsa Lindestam (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Högskolan i Gävle har i dagsläget strax under 15 000 studenter. Därmed kan den jämställas med den i särklass största arbetsplatsen i vårt län. Betydelsen av högskolan är stor, många pendlar i dag till Gävle för utbildning och för att i framtiden kunna arbeta med ett arbete som ger lust och inkomst.

Enligt en skrivelse till Utbildningsdepartementet från länen Dalarna, Gävleborg, Blekinge och Jönköping flyttar regeringen 2013 186 miljoner kronor per år från högskolor till universiteten i storstäderna. Det innebär ett betydande hot mot framtidens tillväxt och välfärd i de berörda regionerna. Stora delar av Sveriges basnäring och exportindustri ligger i dessa regioner. Det är här kvalificerad och utbildad personal behövs. Regeringens förslag innebär också att färre utbildningsplatser kommer att finnas i dessa regioner, samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på högskoleutbildad personal.

Resurserna ger störst utdelning i en långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb. En särskilt viktig forskningsaktör är högskolan för oss. Om Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation är det viktigt att ta vara på den kompetens och kapacitet som finns vid landets alla lärosäten. Om forskning bedrivs i mindre eller större skala, eller vid ett universitet eller en högskola, ska inte stå i centrum. Avgörande är att kvaliteten är hög.

Min fråga till utbildningsministern blir:

När nu arbetslösheten ökar och speciellt bland ungdomar, varför väljer då utbildningsministern att dra ned på utbildningsplatser och på forskningsanslag till Högskolan i Gävle?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-12 Anmäld: 2012-03-13 Besvarad: 2012-03-27 Svar fördröjt anmält: 2012-03-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)