Högskolor och universitet med viktig roll i sina regioner

Interpellation 2011/12:286 av Svensson, Suzanne (S)

av Svensson, Suzanne (S)

den 12 mars

Interpellation

2011/12:286 Högskolor och universitet med viktig roll i sina regioner

av Suzanne Svensson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Mindre högskolor och yngre universitet spelar en viktig roll i sina regioner. De har oftast en mycket nära samverkan med näringslivet i regionen vilket ger utbildning med hög relevans. I Blekinge har vi Blekinge tekniska högskola, BTH, som arbetar med triple helix-modellen, offentlig verksamhet, näringsliv och högskola i gemensam styrelse. Samma relevans och nära kontakt med närings- och arbetsliv har dessa högskolors och universitets forskning. Det gör att högskolor och universitet får en avgörande roll som drivmotor för fortsatt tillväxt, välfärd och utveckling i respektive region.

Enligt en skrivelse till Utbildningsdepartementet från länen Dalarna, Gävleborg, Blekinge och Jönköping flyttar regeringen 2013 186 miljoner kronor per år från högskolor till universiteten i storstäderna. Det innebär ett betydande hot mot framtidens tillväxt och välfärd i de berörda regionerna. Stora delar av Sveriges basnäring och exportindustri ligger i dessa regioner. Det är här kvalificerad och utbildad personal behövs. Regeringens förslag innebär också att färre utbildningsplatser kommer att finnas i dessa regioner, samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på högskoleutbildad personal.

Sverige ska vara en ledande forskningsnation där staten ska vara garant för långsiktig forskning. Det innebär en skyldighet att satsa på excellent forskning och där resurserna ger störst utdelning i en långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb. Särskilt viktiga forskningsaktörer är universiteten och högskolorna. Om Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation är det viktigt att ta vara på den kompetens och kapacitet som finns vid landets alla lärosäten. Om forskning bedrivs i mindre eller större skala, eller vid ett universitet eller en högskola, ska inte stå i centrum. Avgörande är att kvaliteten är hög.

I Blekinge är ungdomsarbetslösheten över 30 procent.

Jag undrar, nu när arbetslösheten ökar samtidigt som industrin efterfrågar mer tekniska utbildningar och tekniskutbildad arbetskraft, varför utbildningsministern då väljer att dra ned på platserna vid Blekinge tekniska högskola.

Jag vill att utbildningsministern presenterar på vilka grunder det slås fast att den nödvändiga samverkan mellan regionala högskolor och omgivande industri och servicenäringar, avseende forskning, innovations- och utvecklingsarbete, skulle bli bättre av att högskolor blir filialer till universiteten och på sikt minskar i antal.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-03-12 Anmäld: 2012-03-13 Besvarad: 2012-03-27 Svar fördröjt anmält: 2012-03-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (65 anföranden)