Hotet mot våra skyddade vattendrag

Interpellation 2012/13:243 av Lindholm, Jan (MP)

av Lindholm, Jan (MP)

den 31 januari

Interpellation

2012/13:243 Hotet mot våra skyddade vattendrag

av Jan Lindholm (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Civilutskottet behandlade i juni förra året, i betänkandet Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, frågan om behovet av det tredje stycket i 6 § i 4 kap. i miljöbalken. Ett enigt utskott ansåg att det motionsyrkande som låg bakom frågeställningen kunde anses helt tillgodosett med hänvisning till det utredningsdirektiv som regeringen inför utskottets behandling hade lämnat som ett tilläggsdirektiv till den sittande utredningen om vattenverksamheter.

Utredaren har nu lämnat ett delbetänkande i denna fråga och gör där en något annorlunda bedömning än den utskottet gjorde tidigare när det gäller den onödiga arbetsbelastningen av Kammarkollegiet som bottnar i existensen av detta tredje stycke.

Det är uppenbart, inte minst med hänvisning till det särskilda yttrandet i utredningen från Karolina Ardesjö Lundén, att utredaren och Kammarkollegiet har olika uppfattningar i frågan om huruvida den arbetsbörda som redovisades för civilutskottet är rimlig i förhållande till den rättssäkerhet som avses säkerställas genom det tredje stycket.

Utredningens huvudsakliga motiv till att inte gå utskottets begäran till mötes bottnar till stor del i denna bedömning, och utredaren håller till viss del dörren öppen för en förändrad bedömning i ett framtida slutbetänkande.

Arbetet med delbetänkandet har dock föranlett utredaren att föreslå en lagändring vad avser tolkningen av när en åtgärd avser ändrad användning av mark- eller vattenområden i 9 och 11 kap. i miljöbalken. Förtydligandet föreslås ske genom en förändrad ordalydelse i miljöbalkens 2 kap. 6 § andra stycke så att det tydligt framgår att bestämmelserna i 3 och 4 kap. skall tillämpas även vid prövning enligt dessa kapitel. Ett sådant förtydligande är välkommet eftersom det enligt utredningen inte är ovanligt att sökanden i flera fall brukar hävda att just dessa hänsynsbestämmelser inte skulle vara tillämpliga vid de aktuella tillståndspliktiga fallen av ombyggnad och effektivisering av befintliga vattenverksamheter.

Miljöpartiet ser mot bakgrund av detta fram emot den propposition som vi utgår från att regeringen snarast kommer att lägga fram med anledning av utredarens förslag.

Mina tre frågor till miljöministern blir mot bakgrund av det anförda följande:

Avser miljöministern att verka för att regeringen snarast överlämnar en proposition till riksdagen med utgångspunkt från den aktuella utredningens förslag?

Avser miljöministern att verka för att Kammarkollegiets bedömning av effekterna av det tredje styckets existens för effektiviteten i myndighetens uppdrag beaktas när förslag till riksdagen tas fram?

Avser miljöministern att verka för att det eniga civilutskottets bedömning av betydelsen av undantagsformuleringen i 4 kap. 6 § tredje stycket beaktas i arbetet med ett lagförslag om ett förtydligande av innebörden i skyddet av de aktuella vattendragen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-31 Anmäld: 2013-01-31 Besvarad: 2013-02-15 Sista svarsdatum: 2013-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)