Ideologisk privatisering av skolor

Interpellation 2006/07:511 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 9 maj

Interpellation

2006/07:511 Ideologisk privatisering av skolor

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Upprustat för dyra skattepengar. Hyllat för sina goda resultat. Men nu ska kommunala Tibble gymnasium i Täby bli Sveriges största friskola. Skolan har nära 1 200 elevplatser. Det är Moderaterna i Täby som i maj 2007 har drivit igenom beslutet i kraft av egen majoritet i kommunen. Vid en nedläggning blir det möjligt att starta Tibble fristående gymnasium i nuvarande Tibble gymnasiums lokaler.

Moderaterna i Täby har beslutat om privatiseringen av Tibble gymnasium trots att både personal och elever reagerat starkt mot förslaget. Enligt de omröstningar som genomförts på skolan har 84 procent av lärarna och 76 procent av eleverna röstat nej till en privatisering av skolan. Konflikten har gått så långt att 43 lärare, i en annons i lokalpressen, öppet söker sig ifrån skolan med anledning av beslutet.

I en överklagan till länsrätten av ombildningen av Tibble gymnasium pekar de klagande på ett antal orimliga konsekvenser för elever, lärare och skattebetalare:

-      Eleverna i Täby kommer inte längre att ha företräde till sin egen skola då närhetsprincipen upphör vid privatisering. Nu blir det riksintag och betygskriterier som avgör vilka elever som bereds plats på skolan.

-      De lärare som inte vill följa med över till den nya skolregimen kan omplaceras till en annan kommunal skola. Det innebär i detta fall till Åva gymnasium, det nu enda kvarvarande kommunala gymnasiet i Täby. Vilket i sin tur kan leda till uppsägningar av lärare på grund av övertalighet.

-      Alla skattebetalare i Täby får betala 12 000 kronor extra för varje elevplats i den privata skolan. Dessutom har de senaste åren ca 50 miljoner satsats på ombyggnader och modernisering av Tibble gymnasium.

Beslutet och den politiska hanteringen av ärendet har kritiserats hårt av den socialdemokratiska oppositionen i kommunen men också av övriga borgerliga partier. Folkpartiets gruppledare Mats Hasselgren har kommenterat frågan på följande sätt:”Det visar att privatiseringen är helt och hållet ideologiskt bunden när man tar beslut innan förhandlingar och tjänstemännens underlag ens är färdigt ”

Vi socialdemokrater är inte emot friskolor – men vi är starkt kritiska till hur Täby kommuns politiska ledning kör över både lärarna och eleverna på skolan. Det är även oerhört märkligt att en kommun i princip skänker bort en väl fungerande kommunal gymnasieskola utan att de nya ägarna behöver tillföra skolan någonting nytt eller bättre, vare sig innehållsmässigt eller pedagogiskt. Täbymoderaternas beslut att driva igenom en ”avknoppning” av Tibble gymnasium på detta sätt väcker en rad principiella frågor om hur privatisering av befintlig verksamhet ska ske och vilka villkor som ska gälla både för lärare och för elever. Och om vilken syn regeringen har på detta.

I SvD uttryckte Fredrik Reinfeldt 2005 att hans eget parti gjort ett ”tankefel” som i så hög utsträckning fokuserat på friskolorna.

”Då tror man att huvudmannen är det väsentliga. Men det är det inte. Det viktiga för föräldrar är att det är bra ordning i klassrummet och att eleverna lär sig mer. Om det är en kommunal skola eller en friskola är i sammanhanget underordnat,” sade Reinfeldt då.

Enligt Jan Björklund (fp), då skolpolitisk talesman, hade Moderaterna hittills haft inställningen att ”konkurrens löser allt”. Han välkomnade beskedet om kursändringen och sade: ”Det finns stora brister i Sveriges kommunala skolväsende. Det borgerliga svaret på det kan inte vara att folk ska söka friskolor, utan det måste vara att vi vill höja kvaliteten i den kommunala skolan.”

Står den borgerliga regeringen bakom de uttalanden som gjordes före valet, eller var det bara valtaktiska utspel som den moderatledda alliansen gjorde för att ni vet att medborgarna inte gillar ideologiskt framtvingade tvångsprivatiseringar?

Mina frågor till skolminister Jan Björklund är:

Avser statsrådet att agera så att avknoppning och privatisering av en befintlig kommunal skola inte ska kunna ske om det saknas stöd för detta bland elever och lärare?

Avser statsrådet att ta några initiativ för att ändra reglerna så att lärare, föräldrar och elever ges ett rimligt inflytande och valfrihet vid privatisering av skolor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-09 Anmäld: 2007-05-09 Besvarad: 2007-05-22 Sista svarsdatum: 2007-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)