Illegal alkoholhantering

Interpellation 2005/06:431 av Romanus, Gabriel (fp)

av Romanus, Gabriel (fp)

den 19 maj

Interpellation 2005/06:431 av Gabriel Romanus (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Illegal alkoholhantering

För ett år sedan antog riksdagen på regeringens förslag skärpt lagstiftning mot illegal alkoholhantering och ett program för förstärkta åtgärder för att få stopp på den olagliga alkoholförsäljningen.

För ett halvår sedan besvarade folkhälsoministern min interpellation om erfarenheterna av den nya lagstiftningen och behovet av ytterligare åtgärder. Jag utlovade då fortsatt bevakning av frågan från riksdagens horisont, och statsrådet såg framemot sådana diskussioner. Det är nu hög tid att riksdagen får en redovisning av hur det går i verkligheten med kampen mot den illegala alkoholen.

I debatten den 11 november berättade statsrådet att man hade börjat bedriva riktad spaning mot bussresor från Polen och mot människor som i stort sett varje dag reser till länder med billigare alkohol @ Danmark och Tyskland @ och för in maximala kvantiteter som sedan säljs vidare. Enligt statsrådet samverkar myndigheterna för att hitta olika former av bidragstagare, till exempel förtidspensionärer och socialbidragstagare, som drygar ut sina inkomster genom olaglig alkoholförsäljning. Det vore värdefullt om riksdagen nu får en redogörelse för hur det går med denna inriktning. Har man fått fast några smugglare? Har de blivit fällda i domstol för sin olagliga verksamhet, så att detta ger tydliga signaler till andra som förbereder liknande insatser?

Det finns tecken som tyder på att myndigheterna i till exempel Storbritannien och Finland tillämpar EU:s införselregler betydligt mer strikt än de svenska myndigheterna. Med tanke på vilket stort problem införseln av billig alkohol är för Sverige, är det svårt att förstå varför det ska vara lättare att föra in stora mängder alkohol i vårt land. Man kan fråga sig hur en mer skärpt praxis ska åstadkommas. Har regeringen några planer i det avseendet?

Det är nu över ett år sedan regeringens alkoholutredare Kent Härstedt lade fram sitt slutbetänkande (det är daterat mars 2005). Trots att regeringens förslag till alkoholpolitisk handlingsplan lades fram åtta månader senare, redovisas inte regeringens slutsatser av utredningen där. Riksdagen har inte heller senare fått någon sådan redovisning. Det är väl känt att regeringen och de samverkande partierna har olika mening om behovet av sänkta alkoholskatter. Men utredningen innehåller många andra förslag. Vilken är orsaken till att inte heller dessa har redovisats för riksdagen? Har regeringen och samverkanspartierna svårt att enas även i dessa frågor?

För över ett år sedan (mars 2005) lämnade FN:s kommitté för barns rättigheter sin återkommande rapport, där man granskar hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Kommittén uttryckte där sin oro över svenska ungdomars alkoholmissbruk. Det är en klen tröst för oss, att många andra länder har avsevärt större alkoholproblem bland ungdomar. Vi måste ändå ta FN-kommitténs uttalande på allvar.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga statsrådet Morgan Johansson:

1.   Avser statsrådet, mot bakgrund av utvecklingen beträffande illegal alkoholhantering, att vidta ytterligare åtgärder, eller är han nöjd med det som har gjorts?

2.   Anser statsrådet att organisationen av det alkoholförebyggande arbetet i Sverige är tillfredsställande, eller förbereds några ändringar?

3.   Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta eller föreslå med anledning av Alkoholinförselutredningens slutbetänkande Gränslös utmaning @ alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25)?

4.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta eller föreslå med anledning av rapporten från FN:s barnkommitté?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-19 Anmäld: 2006-05-19 Besvarad: 2006-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)