Importmoms och inlåsningseffekt

Interpellation 2020/21:741 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vid gränsöverskridande handel kan fel uppstå. Även den mest noggranna och ansvarsfulla kan göra fel. Att det då kan kosta stora summor som hotar företags existens är inte bra, och det behöver åtgärdas. Fel eller misstag kan vara språkförbistring eller att gränspassage inte uppmärksammas eller att handlingarna gås igenom med tullombud och chauffören missar att gå in till Tullverkets station i nästa hus. Ett av ovanstående misstag gör att transportören får betala momsen och inte har avdragsrätt för densamma. Sverige har en hög moms, 25 procent, vilket gör straffet extra kostsamt. Andra länder inom EU ger transportören möjlighet att vidarefakturera momsen till varuägaren. I praktiken blir svensk importmoms en oproportionerlig straffsanktion, vilket strider mot syftet och grundläggande skatteprinciper.

Momsen består av två delar, ingående och utgående moms. För importmomsen har olika myndigheter hand om var sin del. Tullverket hanterar utgående moms, och Skatteverket hanterar ingående moms.

Det finns fog för ifrågasättande av om detta är rimligt och motiveras från ett neutralitets- och likabehandlingsperspektiv.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att lösa de inlåsningseffekter som i dag uppstår vid importmoms?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-05-17 Överlämnad: 2021-05-18 Anmäld: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-06-01 Återtagen: 2021-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.