Ineffektiva klimatsatsningar

Interpellation 2017/18:61 av Tobias Billström (M)

av Tobias Billström (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och klimatpolitiken måste fokusera på att sänka de globala utsläppen i stället för att flytta runt dem. Varje satsad klimatkrona måste ge största möjliga klimatnytta. Moderaterna eftersträvar kostnadseffektivitet, oavsett om satsningarna sker i Sverige eller utomlands. 

Regeringen föreslår satsningar på klimat- och miljöområdet om 5 miljarder kronor 2018. Konjunkturinstitutet (KI) är kritiskt mot flera av förslagen och konstaterar att regeringens budget fokuserar på inhemska stöd av olika slag och innebär en minskning av verksamma internationella insatser. Tuffa särkrav kan leda till sänkta svenska utsläpp men gör det rakt motsatta för de globala utsläppen, vilket gör att ensidiga svenska krav inte gynnar vare sig miljön eller svensk tillväxt och svenskt jobbskapande. KI är kritiskt mot att det saknas motiv och att det är tveksamt om satsningarna verkligen kommer att ha avsedd effekt och menar att djupare analyser därför krävs. 

Alliansregeringen visade att en ambitiös miljöpolitik och minskade utsläpp av växthusgaser kan gå hand i hand med ökad tillväxt. Växthusgasutsläppen i Sverige minskade med 19 procent mellan 2006 och 2014. Samtidigt steg bnp med närmare 10 procent. Med regeringens klimatpolitik ökade i stället utsläppen under 2016, enligt Statistiska centralbyrån. 

Ett bra exempel på en ineffektiv åtgärd är regeringens satsning på elcyklar. Det är en marknad som växer i rasande fart. Trots detta väljer regeringen att lägga 350 miljoner kronor på en elfordonspremie under 2018. Detta utan att kunna redovisa kostnadseffektiviteten i förslaget samt vilka utsläppsminskningar som elfordonspremien väntas leda till.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till miljöminister Karolina Skog:

 

  1.  Hur har ministern sett till att analys och underlag för satsningen på elfordonspremien säkerställt förslagets kostnadseffektivitet och klimatnytta?
  2.  Vilka slutsatser drar ministern av att de svenska utsläppen ökat under den senaste mandatperioden?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-24 Överlämnad: 2017-10-25 Anmäld: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-14 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)