Initiativ för att ge det nordiska samarbetet en pånyttfödelse

Interpellation 2021/22:490 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

I juni 2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Sedan dess har arbetet med det nordiska samarbetet och integrationen dessvärre tagit stora kliv tillbaka som en konsekvens av coronapandemin. Pandemin gjorde våra nationsgränser brutalt tydliga, och stora problem uppstod för människor och företag, särskilt i gränsbygder, till exempel i norra Bohuslän och i Dalsland. Problemen resulterade i bland annat en ökad arbetslöshet, företagskonkurser och allvarliga bekymmer för gränspendlare och andra som lever sina liv på båda sidor av en gräns, i detta fall den svensk-norska gränsen. Motsvarande problem uppstod också vid Öresund och i Tornedalen. Av dem som bor och verkar i en nordisk gränsregion upplevde fyra av fem i juni 2021 att deras möjlighet att röra sig över gränserna i hög grad hade inskränkts under pandemin. Detta enligt en enkät från det nordiska Gränshinderrådet. [1] I samma undersökning svarade tre av fem att deras länder fokuserat för lite på gränsregionerna, och hela 90 procent av de svarade uppgav att länders olika restriktioner skapat stor oro. Fyra av fem ansåg också att myndigheternas information kring covid-19 var motstridig. [2] Sammantaget ger invånarna i gränsbygderna det nordiska samarbetet under pandemin underkänt. Ansvaret för detta vilar ytterst på regeringarna i de nordiska länderna.

Pandemin, eller snarare hur den hanterats, har försämrat de nordiska relationerna och gjort att många människor och företag nu ställer sig tveksamma till om de vågar lita på den politiska visionen. Detta är allvarligt. Nu menar jag att det är angeläget med en pånyttfödelse för det nordiska samarbetet. Nu mer än kanske någonsin behövs ett ambitiöst och målinriktat arbete för att riva gränshinder och bättre rusta Norden för nya gränsöverskridande kriser. Invånare och företag i Norden måste känna att visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region är mer än vackra ord. Visionen måste omsättas i faktiskt handling och erfarenheterna från coronapandemin användas i arbetet för att förverkliga visionen. Därför bör den svenska regeringen ta initiativ till en nordisk coronakommission. Uppdraget till en sådan kommission behöver givetvis tas fram gemensamt inom ramen för det nordiska samarbetet, men övergripande bör kommissionen dels få i uppdrag att utvärdera hur samarbetet och koordineringen mellan de nordiska länderna fungerat, eller snarare inte fungerat, under pandemin och dels lämna förslag till åtgärder för hur samarbetet och koordineringen kan förbättras vid framtida kriser.

För att förverkliga visionen om Norden som världens mest integrerade region behöver arbetet med att riva gränshinder som sagt intensifieras, men vad som också är viktigt är att knyta ihop de nordiska länderna genom en bättre gränsöverskridande infrastruktur. Det är därför viktigt att regeringen följer riksdagens tillkännagivande om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ett ministerråd för infrastruktur och transport. Ett fördjupat samarbete kring gränsöverskridande infrastruktur i Norden bör vara en viktig del för att ge det nordiska samarbetet en välbehövlig pånyttfödelse. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg följande:

 

  1. Avser statsrådet att ta initiativ till en nordisk coronakommission, enligt ovan?
  2. Tänker statsrådet verka för att stärka Gränshinderrådet och för att intensifiera arbetet med att riva gränshinder?
  3. Kommer ministern och regeringen att följa riksdagens tillkännagivande om att verka för ett ministerråd för infrastruktur och transport?

 

[1] Norden.org, Motstridiga covidrestriktioner ger ökad oro i gränsregioner

https://www.norden.org/sv/news/motstridiga-covidrestriktioner-ger-okad-oro-i-gransregioner (hämtad

2021-09-21)

[2] Ibid.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-11 Överlämnad: 2022-05-12 Anmäld: 2022-05-13 Sista svarsdatum: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)