Inrättande av en oberoende kontrollfunktion

Interpellation 2022/23:286 av Katja Nyberg (SD)

av Katja Nyberg (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Läget inom svensk polis är akut. Passkaos, upploppshaveri, dåliga utredningsresultat, eskalerande gängkriminalitet, vänskapskorruption – verkligheten talar sitt tydliga språk. Men trots ökade resurser förmår inte Polismyndigheten att klara av sitt uppdrag vid skarpt läge.

Ett steg i rätt riktning vore att inrätta en extern kontrollfunktion eller myndighet som får mandat att identifiera problemområden, strukturella hinder, förändringsbehov samt se till att sådana förhållanden redovisas upp till högsta politiska nivå.

En sådan funktion skulle även uppmuntra chefer och medarbetare att synliggöra utmaningar och öppna upp för ett kulturskifte inom svensk polis. Kulturen i dag kännetecknas av att skyla över, i stället för att ta itu med problem.

Ett förslag för denna så kallade kontrollfunktion skulle vara att använda sig av den befintliga internrevisionen och tillsammans med tillsynsenheten bilda en separat enhet för att på så sätt undvika påverkan från polisledningen. I dag är rikspolischefen direkt ansvarig för båda. Ett annat alternativ är att inrätta en särskild myndighet med uppgift att utöva tillsyn över flera rättsvårdande myndigheter som inte fungerar som de borde, till exempel Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket (SIS).

Vi behöver inte bara en större polismyndighet utan även en välfungerande myndighet.

Mot bakgrund av det som har framförts vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

  1. Vad anser ministern om ett inrättande av en oberoende kontrollfunktion alternativt en särskild myndighet?
  2. Om ministern inte anser att det är rätt väg att gå, vilka förslag har ministern för att komma till rätta med Polismyndighetens strukturella hinder?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2023-03-23 Överlämnad: 2023-03-24 Anmäld: 2023-03-28 Sista svarsdatum: 2023-04-14 Svarsdatum: 2023-04-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)