Integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet

Interpellation 2006/07:507 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 4 maj

Interpellation

2006/07:507 Integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet

av Mikael Damberg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Nycirkusutbildningen på Danshögskolan (DH) etablerades i Botkyrka kommun genom ett riksdags- och regeringsbeslut hösten 2004. Den fråga som nu upprör och engagerar många är att DH:s styrelse i oktober 2006 beslutat att utbildningen år 2010 ska samlokaliseras med resten av DH på KTH-området på Östermalm i Stockholm.

Botkyrka är den femte största kommunen i Stockholms län och ligger på plats 23 i landet. Kommunen har sju kommundelar – Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Storvreten, Tumba och Vårsta-Grödinge.

Antalet invånare är 76 592 (2006). Medelåldern är ca 37 år. Andelen lägenheter i flerbostadshus är ca 64 procent. I Botkyrka har ca 37 procent av invånarna utländsk bakgrund. I Alby är motsvarande andel 58 procent och det är en i bästa bemärkelse mångkulturell kommundel.

På 90-talet var den massmediala bilden – rätt eller fel – av Alby, Fittja och Hallunda nästan uteslutande att Botkyrka var en problemkommun dominerad av brottslighet och gängbildningar. I dag är både verkligheten och mediebilden av Botkyrka en annan. Från att ha varit en av symbolerna för olika misslyckanden i integrationspolitiken framhålls Botkyrka i dag allt oftare som föredöme och ett gott exempel. Det här beror på de lyckade framtidssatsningar som gjorts i kommunen och där har Cirkus Cirkörs etablering i Botkyrka varit ett viktigt bidrag.

Regeringen har nyligen framhållit att samordningen mellan de statliga myndigheterna och kommunerna måste öka i storstädernas segregerade förortsområden. Satsningen på nycirkus i Botkyrka är ett ovanligt lyckat exempel på ett sådant samarbete, delvis sprunget ur den tidigare storstadssatsningen. Dessa mångåriga investeringar i realkapital och humankapital hotas nu av DH:s planer på omlokalisering från Botkyrka till Östermalm.

I Alby har Cirkus Cirkör etablerat en omfattande pedagogisk verksamhet, alltifrån en bred verksamhet som riktar sig till barn och ungdom till en smalare som syftar till att utbilda nycirkusartister av hög internationell klass. Den europeiska federationen för professionella cirkusskolor, FEDEC, rankade Cirkuspilotutbildningen som en av de tre bästa på högskolenivå i världen.

I Botkyrka har det genom Cirkus Cirkörs etablering byggts upp en näring kring nycirkusen med rekryteringsbas för utbildningarna, samarbete med högskola och forskning, utveckling av kreativa näringar, scenkonst, kultur och regionalt utvecklingsarbete. För Botkyrka har utvecklingen resulterat i företagsetableringar, nyföretagande och en förändrad bild av kommunen.

DH medger att omlokaliseringen är förenad med nackdelar för dess nycirkusstudenter. Spontana möten med gästande artister vid till exempel Cirkus Cirkör uppstår inte på samma sätt och studenternas möjligheter till arbetstillfällen i Cirkus Cirkörs pedagogiska verksamheter kvällar och helger medför eventuellt längre resor. Deltagandet i öppen träning hos Cirkus Cirkör försvåras av samma skäl. Men DH försvarar ändå flytten som motiverad av administrativa och ekonomiska skäl. Jag anklagar inte DH för det, men regeringen måste rimligen ge direktiv och resurser så att DH kan väga in även andra hänsyn.

Det är uppenbart att här föreligger en intressekonflikt, inte bara mellan olika intressenter såsom DH, Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör utan också mellan olika politikområden. Regeringen vill ge högskolorna fria tyglar att utforma och lokalisera utbildningen på det sätt de själva önskar. Men regeringen måste rimligen också av regionalpolitiska skäl vilja sprida utbildningsmöjligheter mellan och inom regioner och vilja främja näringsverksamhet i storstädernas segregerade förortsområden. I det nu aktuella ärendet står dessa mål uppenbarligen emot varandra och regeringen tvingas till en prioritering.

Med andra ord: Är de fördelar det kan innebära att samlokalisera nycirkusutbildningen med DH:s övriga utbildningar värda priset av att slå sönder förutsättningarna för en av de mest framgångsrika storstadssatsningarna som hittills har gjorts?

Mina frågor till integrationsministern är:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att även integrationspolitiska skäl ska kunna vägas in när statliga myndigheter överväger att omlokalisera befintlig verksamhet?

Avser statsrådet att ta några initiativ för att övertyga regeringen om att hålla fast vid det tidigare riksdags- och regeringsbeslutet om lokalisering av nycirkusutbildningen vid Danshögskolan till Botkyrka kommun?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-04 Anmäld: 2007-05-08 Besvarad: 2007-05-22 Sista svarsdatum: 2007-05-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)