ISF:s granskning av omvårdnadsbidraget

Interpellation 2021/22:370 av Bengt Eliasson (L)

av Bengt Eliasson (L)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om ersättning från Försäkringskassan om de behöver gå ned i arbetstid eller har extra kostnader. När vårdbidraget ersattes av omvårdnadsbidraget 2019 hade 65 000 barn rätt till vårdbidrag. Syftet med omvårdnadsbidraget var att föräldrar som tidigare haft vårdbidrag skulle ha samma förutsättningar att få det nya omvårdnadsbidraget.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat omvårdnadsbidraget. Slutsatsen är att barn som har liknande omsorgsbehov kan bedömas olika eftersom det saknas en definition av vad som är normalt föräldraansvar.  Statistik från Försäkringskassans visar att av de föräldrar som haft vårdbidrag och sedan ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning fick en tredjedel lägre ersättning, och var femte fick avslag.

Det är uppenbart att regeringen återigen brister i sin styrning av våra största myndigheter och att Försäkringskassan misslyckats med att genomföra det som riksdagen beslutat. Det saknas samordning eftersom otydligheten och rättsosäkerheten ökar, och detta misslyckande förstör vardagen för en lång rad familjer. Liberalerna har krävt en oberoende utredning av Försäkringskassan och dess arbetssätt då vi länge sett att bedömningarna av personer med samma förutsättningar är så olika.

I utredningsbetänkandet Stärkt rätt till personlig assistans, som syftar till att öka rättssäkerheten i bedömningen för barn och familjer, finns många bra förslag som kommer att underlätta för dessa familjer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:


  1. Överväger regeringen att införa nationella riktlinjer för bedömningen av omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen?
  2. Avser regeringen att tillsätta en oberoende utredning om Försäkringskassan och dess arbetssätt?
  3. Avser regeringen att genomföra förslagen i utredningsbetänkandet Stärkt rätt för personlig assistans i snabbare takt än planerat för att underlätta för föräldrar till barn med funktionsnedsättning?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-22 Överlämnad: 2022-02-23 Anmäld: 2022-02-24 Svarsdatum: 2022-03-04 Sista svarsdatum: 2022-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)