Islamism inom kulturen

Interpellation 2021/22:553 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Den 28 mars redogjorde Rebecca Weidmo Uvell förtjänstfullt på sin blogg för hur kulturministern i närtid genomfört ett minst sagt kontroversiellt studiebesök. Kulturministern hade då besökt Stockholms moské, som varit i blåsväder i olika sammanhang.

Moskén drivs av Islamiska förbundet (Ifis), och dess vd utbildade sig till imam på ett internat i Frankrike tillhörande Muslimska brödraskapet. Moskén har funnits sedan tidigt 90-tal, och det har vid olika tillfällen uppdagats att det framförts extremistiska åsikter i moskén. Senast i somras framfördes bland annat följande: ”Alla människor vet att judarna plågar islam, dess folk och dess samhälle, de allvarligaste plågorna sedan islams begynnelse fram till idag.” Detta rapporterade Bulletin om.

Motståndare till islamism och islamisering av Sverige funderar nog över lämpligheten i kulturministerns studiebesök och ställer sig frågan om ministern agerade i okunskap eller om det ska ses som ett ställningstagande. Det ter sig därför lämpligt att ge kulturministern chansen att nyansera sitt besök genom en interpellationsdebatt. Därför skickade jag i april in en interpellation på detta tema, men dessvärre behövdes debatten ställas in varför jag nu återkommer i samma ärende.

Sedan dess har fler muslimska trossamfund varit i blåsväder, och av allt att tyda finns det återkommande och allvarliga brister bland olika muslimska civilsamhällets organisationer och trossamfund. Trots att det gått att misstänka att så varit fallet länge har åtgärder inte vidtagits utan i stället har då Jeanette Gustafsdotter förärat delar av problemen med besök och finansieringen fortsätter.

I Sverige i dag kan man själv begära utträde ur Svenska kyrkan om man inte önskar finansiera deras verksamhet, men man är ändå tvungen att genom skattsedeln finansiera muslimska organisationer och trossamfund som bidrar till islamisering och segregation.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter följande:

 

Avser ministern att, inom sitt ämbetsområde, vidta några åtgärder mot islamism mot bakgrund av vad som beskrivs ovan?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2022-06-16 Överlämnad: 2022-06-16 Anmäld: 2022-06-17 Återtagen: 2022-06-27 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.