Isolering och långa häktningstider

Interpellation 2019/20:277 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har under en lång följd av år fått internationell kritik för hur villkoren för frihetsberövade ser ut i våra svenska häkten. Kritiken har bland annat omfattat frågan om isolering av intagna, där det förekommer att personer som frihetsberövats får så pass lite kontakt med andra människor att konsekvenserna för den intagnes hälsa påverkas negativt på ett otillbörligt sätt. Frågan lyfts även av chefs-JO vid konstitutionsutskottets öppna sammanträde i riksdagen den 3 december 2019, där hon pekar på att mycket kvarstår att göra för att komma till rätta med situationen.

Sverige har även fått internationell kritik i frågor om omotiverat långa häktningstider, särskilt för minderåriga, vilket får anses vara mycket problematiskt då Sverige nyligen har gjort FN:s barnkonvention till svensk lag.

Sverige är ett land som ofta kritiserar andra länder för kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Vår självbild är att Sverige också har en stor trovärdighet i dessa frågor. Dock påverkas vår trovärdighet negativt i detta avseende, exempelvis av vad som anförs ovan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka initiativ har ministern och regeringen vidtagit, och avser vidare att vidta, för att komma till rätta med otillräckligt motiverad isolering av häktade personer?

Vilka initiativ har ministern och regeringen vidtagit, och avser vidare att vidta, för att komma till rätta med de villkor som råder på våra svenska häkten såsom omotiverat långa häktningstider, särskilt vad avser barn och minderåriga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-01-21 Överlämnad: 2020-01-22 Anmäld: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-04 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)