Konkurser inom fotbollen

Interpellation 2019/20:456 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

När coronapandemin i början på mars månad fick fäste i Sverige och Europa upphörde i praktiken all idrottsverksamhet när respektive länders restriktioner trädde i kraft. I juni kunde elitfotbollen starta upp men då utan publik. För de stora publikidrotterna, vars ekonomiska grundval är exponering för publik på plats och i tv, tär rådande läge på redan knappa marginaler. Många idrottsklubbars ekonomi har påverkats negativt under coronapandemin. Ekots kartläggning visar att antalet elitidrottsklubbar som är registrerade hos kronofogden ökat kraftigt under våren.

Sveriges Radios Eko-redaktion har kartlagt hur många av 140 elitidrottsklubbar från de största publiksporterna som finns i kronofogdens register med resultatet att över hälften av klubbarna har eller har haft ett ärende under de senaste fem åren. Samtidigt har var femte klubb fått skatteskulder eller obetalda fakturor överlämnade till myndigheten efter den 1 mars.

Att fortsätta spela utan publik kommer i närtid att innebära än större påfrestningar för redan ekonomiskt pressade föreningar varav mångas ekonomi varit ansträngd redan innan pandemins restriktioner aktiverades. Samtidigt har flera länder i Europa börjat öppna upp för matcher med publik där speciella arrangemang görs för att undvika smittspridning. Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder varför kreativiteten för att lösa denna prekära situation torde vara angelägen även för regeringen.

Med anledning av ovan vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Vad avser ministern och regeringen att göra för att underlätta möjligheterna för den svenska elitfotbollen att snarast kunna spela matcher inför publik?
  2. Vad avser ministern och regeringen att göra för att motverka att svenska fotbollsklubbar tvingas i konkurs till följd av coronapandemins restriktioner?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-25 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-11 Sista svarsdatum: 2020-09-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)