Körkort för tunga fordon

Interpellation 2019/20:5 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste den enskilde uppfylla krav om medicinsk lämplighet. Kraven ställs för att säkra en god trafiksäkerhet och handlar bland annat om syn, hörsel och andra hälsoaspekter som är viktiga i trafiken. Särskilt höga krav ställs för att få körkortsbehörighet för tyngre fordon och för fordon som framförs i yrkestrafik.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att värna trafiksäkerheten, och därför är körkortslagens bestämmelse om att körkortstillstånd får meddelas endast till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon central. I dag finns dock problem med hur denna bestämmelse tillämpas av ansvariga myndigheter.

Transportstyrelsens föreskrifter är delvis förlegade och schablonmässigt utformade, och de ger i vissa fall inget eller litet utrymme för individuella bedömningar av den enskildes lämplighet. Ett tydligt exempel på detta kan vi se i Jämtland. Det finns ett uppmärksammat fall där en yrkeschaufför i Åre med eget åkeri nu har fått sitt körkort indraget av Transportstyrelsen på grund av hans sjukdomshistoria gällande epilepsi. Tidigare sa reglerna att yrkesförare skulle ha varit anfallsfria i fem år. Om de åt medicin eller ej spelade ingen roll. År 2017 beslutade Transportstyrelsen att EU-direktiven ska följas, och dessa är betydligt striktare. Nu ska yrkesförare ha varit anfallsfria i tio år, och under dessa tio år får de heller inte ha tagit mediciner.

I det fall jag nämnt ovan har personen bara haft några få anfall i sömnen på nittiotalet och fick medicinering efter det. Trots massor av läkarundersökningar som påvisat att hans värden ser bra ut så har de valt att fortsätta med medicinering för säkerhets skull. De anfall han hade i tonåren, som alltså var i sömnen, räknas av Transportstyrelsen som förmildrande omständigheter. Trots att personen i fråga hänvisat till andra fall inom EU och att Transportstyrelsen ansett honom som lämplig i över 20 år, med en oförändrad prognos, blir beslutet nu att dra in hans körkort med omedelbar verkan. Det är alltså bara ett förändrat regelverk som ändå inte kan omfatta personen i fråga då det krävs 10 år utan mediciner vilket försvåras av att regeln introducerades 2017. Jag är väl medveten om att ministern inte kan uttala sig i enskilda fall, men detta är något jag tror kommer att beröra fler och fler inom vår yrkeschaufförskår de närmsta åren.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Tycker inte ministern att det borde funnits och borde finnas någon form av övergångsreglemente som möjliggör för innehavare av körkortsbehörighet för tyngre fordon att följa regelverket inom rimlig tid?
  2. Är ministern beredd att ta initiativ till en förändring av regelverket rörande befintliga och förnyande körkort så att individuell prövning alltid görs för den som har en sjukdomshistorik?
Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Återtagen: 2019-09-20 Sista svarsdatum: 2019-09-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.