Kostnader för ERTMS

Interpellation 2020/21:875 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafiksignalsystemet ERTMS för järnväg är en europeisk standard som Sverige har förbundit sig att införa. Botniabanan var den första sträcka som ERTMS infördes på, och fortfarande är det bara i norra Sverige som systemet används. De dryga tio åren av användning har kantats av problem för tågoperatören Norrtåg AB som ägs gemensamt av de fyra nordligaste regionerna i Sverige. Inställda och försenade tåg har inneburit kostsam ersättningstrafik men också att pålitligheten försämrats och därmed också medborgarnas vilja att välja tåget.

De ekonomiska extra kostnaderna för ERTMS i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten är i dag uppe i nästan 250 miljoner kronor. Det är pengar som medborgarna via skattsedeln fått betala utan att det gett bättre tågtrafik; tvärtom har det inneburit försämringar. Eftersom det hela tiden kommer nya uppdateringar för systemet fortsätter notan att stiga. Svenska staten har ingått avtal inom EU men har skickat notan till i detta fall regionerna, och snart ska fler järnvägssträckor införa ERTMS som signalsystem.

Jag skulle med ovanstående som bakgrund vilja fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vilka konsekvenser ser ministern av att fyra regioner blir försöksregion för ERTMS, vilket enligt uppgift innebär merkostnader på nästan 250 miljoner kronor för skattebetalarna, och tänker ministern ta några initiativ med anledning av detta?
  2. Avser ministern att agera för att de fyra regionerna Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten får ekonomisk kompensation för de merkostnader ERTMS medfört?
  3. Tänker ministern verka för att den framtida implementeringen av ERTMS i andra regioner inte helt ska bekostas av regionerna?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-08-18 Överlämnad: 2021-08-20 Anmäld: 2021-09-02 Sista svarsdatum: 2021-09-16 Svarsdatum: 2021-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)