Krafttag mot hälsoklyftan

Interpellation 2009/10:335 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 21 april

Interpellation

2009/10:335 Krafttag mot hälsoklyftan

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

År 2008 publicerade Världshälsoorganisationen en rapport, Closing the Gap, av den så kallade Marmotkommissionen. Kommissionen har haft fokus på fördelningen av den globala hälsan, och budskapet kan inte missuppfattas: social orättvisa är bokstavligen en fråga om liv och död.

Malmö planerar nu att tillsätta en Malmökommission för att tillvarata de erfarenheter som Marmotkommissionen ger i syfte att minska den ojämlika hälsan.

Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att dra lärdomar av Marmotkommissionen. Rapporten som presenterades för en tid sedan landar tyvärr i att Sverige inte på allvar är berett att satsa på det omfattande arbete som krävs för att utjämna hälsoklyftorna i Sverige. Betydligt offensivare har den brittiska regeringen varit, där en motsvarande nationell kommission nyligen presenterat sitt arbete, Fair Society Healthy Lives.

Socialstyrelsen pekar på att inkomstskillnaderna ökar. Rädda Barnen visar att alltför många barn växer upp i fattigdom. I Malmö växer antalet individer som behöver försörjningsstöd i en takt som inte enbart kan förklaras av lågkonjunkturen. Statens neddragningar av resurser till kommuner och landsting och försämringarna i socialförsäkringarna medför en utveckling som går emot de nationella folkhälsomålområdena för jämlika, ekonomiska och sociala förutsättningar för barn och ungas uppväxtvillkor.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka insatser avser statsrådet att göra för att den i dag växande hälso- och ojämlikhetsklyftan systematiskt ska minska?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-04-21 Inlämnad: 2010-04-21 Svar fördröjt anmält: 2010-04-30 Sista svarsdatum: 2010-05-05 Besvarad: 2010-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)