Kriminella aktivisters förföljelser mot lantbrukare

Interpellation 2017/18:131 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Militanta veganers och djurrättsaktivisters hot och skadegörelse mot lantbrukare har blivit ett växande problem. För ett antal år sedan var det främst pälsdjursnäringen som var utsatt för hot och aktioner av olika slag. De senaste åren har aktivisterna i ökad utsträckning riktat sig mot lantbrukets djurhållning generellt. Motivet är en ideologisk uppfattning där all användning av djur för produktion är förkastlig, i kombination med föreställningen att demokrati och rättsstatens principer inte behöver beaktas i kampen mot djurhållningen.

Det är viktigt att vi som beslutsfattare har en realistisk bild av de militanta aktivisterna. Det handlar inte enbart om demonstrationer utan även om grov brottslighet, däribland mordbrand, gravskändning och olaga hot.

Tyvärr har problemet nu eskalerat, vilket vi ofta kan läsa om i medierna. Det behövs nu ett tydligt politiskt avståndstagande från dessa beteenden. Alla demokratiska politiska partier har här ett ansvar.

Hoten mot djurhållande lantbrukare innebär att en för landet viktig näringsgren försvåras i sin verksamhet. Till en ofta ekonomiskt pressad situation läggs oron för att den egna familjen ska drabbas av aktivisternas brott. Detta i ett läge där vi behöver stärka landsbygden och livsmedelsproduktionen.

Att lantbrukare utan risk för hot, trakasserier, skadegörelse eller andra typer av aktioner ska kunna hålla på med en laglig verksamhet är en demokratifråga och ligger även i linje med den nyligen beslutade livsmedelsstrategin.

Jag vill därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att förhindra militanta aktivisters hot och brottslighet mot lantbrukare? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-09 Överlämnad: 2017-11-10 Anmäld: 2017-11-14 Sista svarsdatum: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)