Kubastrategin och det civila samhället

Interpellation 2016/17:89 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen beslutade nyligen om en ny Kubastrategi – en strategi om samarbete mellan Sverige och Kuba som ska omfatta totalt 90 miljoner kronor fram till 2020. Regeringen har aviserat att dessa medel bland annat ska gå till att stödja demokrati, stärkt respekt för mänskliga rättigheter samt reformer. Strategin sägs ta sin utgångspunkt i det samförståndsavtal som regeringen och Kuba kommit överens om där bland annat frågor om ekonomiska reformer, jämställdhet och mänskliga rättigheter sägs pekas ut som samarbetsområden. Regeringen betonar också att den drivit på för att mänskliga rättigheter ska betonas i det bilaterala avtal som EU nu är på väg att teckna med Kuba.

Det är positivt att regeringen nu arbetar för att stärka de mänskliga fri- och rättigheterna på Kuba. Men i dessa samtal med regimen på Kuba måste man också påminna sig om att det är en enpartistat, att inga fria och rättvisa val har hållits i modern tid och att yttrande- och organisationsfriheten är starkt inskränkt. Regimen har visserligen avhållit sig från längre politiska arresteringar. I stället har man dock ägnat sig åt korttidsarresteringar och bortforsling av människor som bildar opinion i olika frågor.

Steg som tas för att förbättra situationen för kubanerna, initiativ som stärker mänskliga fri- och rättigheter är positiva. Men stegen kan omöjligt tas inom regimens definition av mänskliga rättigheter eller civilsamhälle. Enligt regimen är organisationer som arbetar för ökad frihet, minskat förtryck och respekt för de mänskliga rättigheterna såsom de definieras av FN inte tillåtna. Organisationerna kommer alltså inte kunna nås av ett öppet bistånd till Kuba om inte Sverige tydligt agerar för det.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Kan statsrådet garantera att även organisationer som inte är erkända av den kubanska regimen och som agerar för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, såsom de definieras av FN, kan ta del av stödet?

Inbjöds någon representant från den oppositionella rörelsen i förhandlingarna om den nya Kubastrategin eller inför att Sverige ingick samförståndsavtal med den kubanska regimen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-27 Anmäld: 2016-10-28 Återtagen: 2016-11-01 Sista svarsdatum: 2016-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.