Kulturens och konstens frihet

Interpellation 2020/21:902 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den 10 juni i år presenterade Myndigheten för kulturanalys rapporten Så fri är konsten. Den är en skrämmande läsning om hur det offentliga på olika sätt styr kulturen och konsten på ett vis som bör föranleda kraftfulla förändringar i kulturpolitiken.

Den fria konsten och kulturen är bärande delar i vår demokrati och behöver försvaras varje dag. Varje tendens till direkt och indirekt styrning av dessa måste stävjas.

Med beaktande av den aktuella rapporten kan man konstatera att bland annat den statliga bidragsgivningen inkräktar på den konstnärliga friheten på flera problematiska sätt. Frågor som ställs i ansökningsblanketter har styrt konstnärer att utforma sitt arbete till idé och innehåll på visst sätt för att blidka exempelvis Kulturrådet och Filminstitutet inför utbetalning av statliga medel.

Rapporten visar också, genom en enkät, att närmare hälften av de svarande konstnärerna och kulturskaparna någon gång har anpassat sitt konstnärliga innehåll – utan att det enligt dem själva har höjt den konstnärliga kvaliteten – i syfte att öka möjligheterna att tilldelas bidrag.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkra konstens och kulturens frihet?
  2. Hur tänker ministern agera för att stärka oberoendet, i förhållande till det offentliga, för konstnärer och kulturskapare?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-08 Överlämnad: 2021-09-08 Anmäld: 2021-09-09 Återtagen: 2021-09-21 Sista svarsdatum: 2021-09-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.