Kvinnor med funktionshinder

Interpellation 2012/13:71 av Nilsson, Kerstin (S)

av Nilsson, Kerstin (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:71 Kvinnor med funktionshinder

av Kerstin Nilsson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Rapporter och undersökningar visar att ett flertal myndigheter, stat, landsting och kommun bemöter och bedömer kvinnor och män på olika sätt.

De som i detta sammanhang anses mest missgynnade av detta är kvinnor med funktionsnedsättning.

Detta gäller inte bara myndigheter utan även vårdgivare, forskning och samhället i stort.

Några exempel är Arbetsförmedlingens ojämlika stöd till kvinnor med funktionshinder, Försäkringskassans bedömning av arbetsskador hos kvinnor, rätt till assistansersättning och hemtjänst, bemötande inom vården, mindre forskning och forskningsmedel om kvinnors sjukdomar och behandling.

Kvinnor med funktionsnedsättning är även en utsatt grupp när det gäller våld och övergrepp och kommer därmed också i kontakt med rättsväsendet på olika sätt.

Min fråga till statsrådet är följande:

Vad avser statsrådet att göra för att trygga att kvinnor med funktionsnedsättning bemöts och bedöms på ett likvärdigt och jämställt sätt av myndigheter med flera?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-26 Anmäld: 2012-10-26 Besvarad: 2012-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)