Lagen om bostadsbidrag

Interpellation 2005/06:48 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 19 oktober

Interpellation 2005/06:48 av Anne-Marie Ekström (fp) till socialminister Berit Andnor (s)

Lagen om bostadsbidrag

När ett barn ärver eller får en gåva från till exempel en förälder som inte är barnets förmyndare uppkommer ibland situationen att denna tillgång då räknas in i förmyndarens inkomst och på så sätt kan medverka till att ett socialbidrag eller bostadsbidrag reduceras eller försvinner helt. Detta blir ett orimligt förhållande då förmyndaren inte har tillgång till barnets tillgångar.

Detta problem har uppmärksammats tidigare och Folkpartiet har varit drivande för att få en ändring till stånd. En viss förbättring har detta medfört.

Enligt lagen om bostadsbidrag räknas i dag, vid beräkningen av bostadsbidrag, inte de tillgångar som ett barn ärver eller får som gåva in, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Barnet ska ha förvärvat egendomen av annan än barnets förmyndare och förvärvet ska vara förenat med villkor som dels innebär att förmyndaren är skild från förmögenhetens förvaltning och dels anger vem som i stället ska utöva den. Även medel som ett barn erhållit som ersättning med anledning av kroppsskada eller kränkning ska stå utanför vid beräkning av familjens förmögenhet.

Fortfarande kvarstår dock problematiken då barnet ärver tillgångar utan att det finns några särskilda villkor förenat med förvärvet. Verkligheten har visat att det förekommer att ett barn har erhållit tillgångar genom arv eller livförsäkring efter en avliden förälder och erhållna medel har satts in på bankkonto med överförmyndarspärr. Berörda överförmyndare har inte tillåtit förmyndaren att lyfta några medel från barnets konto vilket är i överensstämmelse med gällande lag. Ett exempel har nyligen framkommit i Borås då en 16-åring ärvt sin pappa som han inte levt med sedan har var ett år. Mamman har varit förmyndare och familjen har haft bostadsbidrag. När sonen ärvde sin pappa förlorade familjen bostadsbidraget trots att mamman inte disponerar över pengarna.

Av föräldrabalken (1949:381) framgår vilka regler som gäller för en förmyndare som har att förvalta en omyndigs tillgångar. Dessa regler kan medföra att föräldrabalken och lagen om bostadsbidrag kan komma att komma i konflikt med varandra.

En viktig princip att beakta i detta sammanhang är att barn enligt svensk rätt aldrig är underhållsskyldiga mot sina föräldrar eller mot hel- eller halvsyskon vilket blir resultatet av gällande regler. Däremot är föräldrar försörjningsskyldiga mot sina barn.

Barns tillgångar bör inte i något avseende påverka familjens rätt till bostadsbidrag. Detta gäller också socialbidrag. Undantag utgör tillgångar som förmyndare överför till den person han eller hon är förmyndare för.

Lagen om bostadsbidrag borde ses över för att rätta till, som jag ser det, detta hål i lagen.

 Vilka åtgärder tänker socialministern vidta för att lagen ses över?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-19 Anmäld: 2005-10-19 Besvarad: 2005-11-07 Sista svarsdatum: 2005-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.