Lönebidrag i ideella organisationer

Interpellation 2009/10:366 av Lilja, Lars (s)

av Lilja, Lars (s)

den 10 maj

Interpellation

2009/10:366 Lönebidrag i ideella organisationer

av Lars Lilja (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Lönebidrag är en effektiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många ideella organisationer har i dag anställda med lönebidrag. Det skulle kunna vara betydligt fler. Det blir en vinst för organisationen som kan avlasta dess ideellt arbetande medlemmar och samtidigt erbjuda meningsfull sysselsättning för någon med nedsatt arbetsförmåga.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlätta för ideella organisationer att anställa personer med lönebidrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-10 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)