LSS

Interpellation 2011/12:291 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 13 mars

Interpellation

2011/12:291 LSS

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är viktig för funktionshindrades möjligheter till ett värdigt liv. För att bland annat undersöka de kraftigt ökade kostnaderna för LSS tillsattes LSS-utredningen 2004, som lämnade sitt slutbetänkande 2008. Enligt utredningen ska LSS bestå som rättighetslag för stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Det nya i LSS-utredningen var dels att personlig assistans under 20 timmar per vecka ersätts av en ny kommunal insats och dels att behovsbedömningen ska bli mer enhetlig i landet. Socialdemokraterna varnade i ett särskilt yttrande för att ett slarvigt genomförande av utredningens förslag kan ge svåra följder för de berörda på samma sätt som skedde vid förändringarna i a-kassan och sjukförsäkringen.

I dag kan tusentals personer med funktionsnedsättning vittna om att detta har blivit verklighet. Försäkringskassan eftersträvar att minska sina kostnader för verksamheten och underkänner allt fler insatser som är över 20 timmar i veckan, allt i syfte att kunna skjuta över ansvaret till kommunen. När det gäller exempelvis bedömning av behov för mat gäller det att kan man äta själv, men inte laga maten eller duka upp den, anses behov inte föreligga. Frågorna för bedömning av behovet upplevs dessutom integritetskränkande och mycket detaljerade.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att intentionerna i LSS bibehålls och att funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver för ett värdigt liv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-13 Anmäld: 2012-03-13 Svar fördröjt anmält: 2012-03-19 Sista svarsdatum: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)