Miljöbalkens ändamålsenlighet

Interpellation 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S)

av Österberg, Sven-Erik (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:429 Miljöbalkens ändamålsenlighet

av Sven-Erik Österberg (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Sedan miljöbalken kom finns det en heltäckande lagstiftning som ser till att ge en god balans mellan nödvändig verksamhet och miljöhänsyn. Ur den enskilde verksamhetsutövarens synvinkel ska miljöbalken skapa förutsättningar för en integrerad tillämpning av miljölagstiftningen, vilket i princip innebär att tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska prövas i ett sammanhang, allt enligt propositionen som föregick lagstiftningen.

I praktiken fungerar det dock på ett annat sätt. För verksamhetsutövare som vill utvidga sin verksamhet innebär det att det ställs krav på att hela verksamheten, även den tidigare tillståndsprövade, ska ingå i den nya prövningen. På så sätt både fördyras och försenas prövningen och verksamhetsutövare ges incitament att hitta lösningar, ofta sämre, inom givna tillstånd i stället för att söka nya. Ett aktuellt exempel är att när LKAB vill utvidga verksamheten i Svappavaara så överklagas detta av Naturvårdsverket med hänvisning till att just hela verksamheten ska prövas.

Orsaken är bland annat att domstolspraxis i mål rörande miljöbalken har landat i en annan tolkning av lagtexten än den jag gjort och tror att riksdagen avsåg. Detta kan och ska vi inte ifrågasätta. Domstolarna ska självständigt tolka lagarna. Men när tolkningen av lagen visar att den inte är utformad så att den når önskade syften kan det vara dags att överväga en lagändring, vilket i allra högsta grad är en fråga för regering och riksdag.

Jag vill därför fråga miljöministern dels om han förbereder något lagförslag med anledning av den problematik som tas upp i min interpellation, dels om han avser att vidta några andra åtgärder med anledning av situationen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Svar fördröjt anmält: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)