Miljötillståndsprocessen och svensk livsmedelsproduktion

Interpellation 2021/22:84 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Det pågår en debatt om tillståndsprocesserna. Ett flertal intressenter inom flera branscher tar upp problemen med dagens prövningar av miljötillstånd och de långdragna och krångliga processerna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, larmar om att matproduktionen hotas av miljöprövningen och lägger fram ett antal förändringsförslag, bland annat att regeringen bör säkerställa att myndigheter ska tillämpa den nya förvaltningslagen (2017:900), vilket bland annat innebär en ”handläggningsgaranti” på max sex månader för myndighetsbeslut. 

Miljöprövningarna har förändrats till en försämrad, tidsödande, utdragen och svår process, där kostnaderna för företag och lantbrukare ökat. Ärendena avgörs i vissa fall efter flera år, och olika myndigheter gör ibland olika bedömningar. Det är inte rimligt.

Miljöprövningen måste förändras. Den måste bli förutsägbar och ta hänsyn till de omständigheter som gäller för våra näringar. Avvägningar mellan olika värden måste kunna göras på ett balanserat sätt och begränsningar för medborgarna måste stå i proportion till den förbättring man kan åstadkomma för exempelvis miljön. Svensk livsmedelsproduktion är helt central för ekonomi, landsbygd, miljö, klimat, Sveriges livsmedelsförsörjningsgrad och Sveriges beredskap.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vad avser regeringen och ministern, inom sitt ansvarsområde, att göra för att tillse att myndigheterna efterlever proportionalitetsprincipen i förvaltningslagen?
  2. På vilka ytterligare sätt kommer regeringen och ministern, inom sitt ansvarsområde, att verka för att säkra svensk livsmedelsproduktion genom en förändring av de regler och processer för miljöprövning som i dag försämrar möjligheterna för branschen?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-27 Överlämnad: 2021-10-28 Anmäld: 2021-10-29 Inte besvarad: 2021-11-11 Sista svarsdatum: 2021-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.