Moms på posttjänster

Interpellation 2014/15:737 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens (Postnords) utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära att servicen till oss vanliga konsumenter försämras. Det behöver knappast påpekas att konsekvenserna kan bli stora för postmarknaden och att regeringen har ett ansvar att agera i frågan i syfte att förmildra och om möjligt förändra situationen.

I praktiken finns här två stycken EU-direktiv på kollisionskurs vilket innebär att vi dels ska ha en avreglerad postmarknad med lika konkurrensvillkor samtidigt som vi ska snedvrida konkurrensen genom att befria Postnord från att betala viss moms. Detta föranleder självfallet att statsrådet uppmärksammar sina kollegor i EU på frågan eftersom Sverige ligger i framkant vad gäller att utveckla postmarknaden. Andra länder som följer i våra fotspår riskerar att hamna i en liknande problematisk situation.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förmildra och om möjligt helt undvika konsekvenserna för svensk postmarknad av EU-domstolens beslut som beskrivs i interpellationen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom ramen för EU-samarbetet i syfte att förbättra situationen som interpellationen avser och omständigheterna därikring?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2015-07-15 Överlämnad: 2015-07-15 Återtagen: 2015-08-26 Anmäld: 2015-08-27 Sista svarsdatum: 2015-09-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.