Nationella säkerhetsintressen

Interpellation 2011/12:170 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Interpellation

2011/12:170 Nationella säkerhetsintressen

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarsutskottet har enigt yttrat sig när det gäller Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet om vikten av att regeringen säkerställer det "nationella säkerhetsintresset". Även finansutskottet har anslutit sig till detta synsätt som följts av ett riksdagsbeslut. Bakgrunden är en vilja att inom de ramar och regelverk som Sverige internationellt påverkas av kunna dels hävda svensk försvarsindustris kompetens och kvalitet, dels värna om och utveckla de för Sverige viktiga säkerhetsintressena.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa de nationella säkerhetsintressena när det gäller upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-09 Anmäld: 2011-12-09 Svar fördröjt anmält: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)