Nordiskt energisamarbete

Interpellation 2021/22:168 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Ingen har väl missat den stora debatten i Sverige i dag om elpriser och eltillgång. Elenergin kostar mer för vanligt folk relativt till lönen än på många år. Detta är ett dilemma för svenska folket och det nordiska samarbetet inom elenergiförsörjningen.

När elenergin blir en bristvara blir också överföringskapaciteten mellan regionerna i Sverige och mellan de nordiska länderna avgörande. Ett nordiskt samarbete och även snart ett EU-samarbete är avgörande för att skapa en stark och robust elenergiförsörjning.

De relativt nya produktionsformerna av elenergi, vind och sol, möjliggör inte en stabil produktion utan att komplettera med vattenkraft och kärnkraft. Dessa kraftslag innebär också att kraven på överföringskapacitet ökar. Vår elinfrastruktur är i dag inte tillräckligt utbyggd utifrån den ökade elektrifieringen och inte heller till den nya energiproduktionen.

Detta innebär att Sverige som ”motorväg” för distribution av elenergi i Norden inte fungerar som tidigare.

Nu har Svenska kraftnät problem att skapa överföring mellan norr och söder i Sverige, samtidigt som den öst-västliga överföringskapaciteten mellan våra nordiska länder ska fungera.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Hur avser statsrådet att agera för att de svenska problemen på energiområdet inte ska orsaka nordiska samarbetsproblem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-03 Överlämnad: 2021-12-03 Anmäld: 2021-12-07 Sista svarsdatum: 2021-12-17 Svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)