Norrköpingspaketet

Interpellation 2004/05:523 av Hagfeldt, Stefan (m)

av Hagfeldt, Stefan (m)

den 18 april

Interpellation 2004/05:523

av Stefan Hagfeldt (m) till statsrådet Ulrica Messing om Norrköpingspaketet

I och med att regeringen beslutade sig för att satsa på infrastrukturen kring Trollhättan så har andra mycket viktiga satsningar på infrastrukturen ute i landet fått vila. Besvikelsen är mycket stor i västra delarna av Östergötland eftersom den viktiga förbifarten Motala för väg 50 har lagts på is. Mycket stor är besvikelsen också att utbyggnaden av E 22 mellan Norrköping och Söderköping med förbifart Söderköping också får vänta på sitt utförande. Dessa satsningar stöder jag till fullo men i den här interpellationen tar jag framför allt upp infrastruktursatsningarna som går under benämningen Norrköpingspaketet.

Norrköpings strategiska läge i Östersjöregionen innebär att staden spelar en central nationell roll i samband med handelns utveckling inom Europa. Norrköping är redan i dag en viktig knutpunkt i landets strategiska godsnät. Framför allt är det viktigt att satsningarna kring Norrköpings hamn kommer till utförande så fort som möjligt.

Norrköpingspaketet är resultatet av ett samarbete kring infrastrukturfrågor mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Paketet har arbetats fram av en grupp med representanter från Norrköpings kommun, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Länsstyrelsen Östergötland, Östsam, Norrköpings Hamn och Stuveri AB samt Norrköpings Transportcentrum AB. De fyra trafikverken, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, har pekat ut Norrköping som en intermodal nod i den nordiska triangeln tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö.

Norrköpingspaketet består av fyra delar

A. Väganslutning till Norrköpings hamn @ Norrleden (förhandling om samfinansiering pågår mellan Vägverket och Norrköpings kommun). Norrleden är en ny väganslutning från E 4-an, riksväg 51 och riksväg 55/56 till Händelö. Den är en del av framtida väg E 22 @ förbifart Norrköping.

B. Ny spåranslutning till Norrköpings hamn, kombiterminal på Händelö och eventuellt ny godsbangård (förstudie pågår inom Banverket). Eftersom hamnen är en TEN-T anläggning av riksintresse är det av stor vikt att det statliga bansystemet har en direkt förbindelse med hamnen.

C. Riksväg 51 @ förbifart Svärtinge (Vägverket inleder byggnationen förhoppningsvis hösten 2005). En stor del av trafiken på riksväg 51 utgörs av tunga transporter till och från Norrköpings hamn. I hamnen finns landets starkaste tyngdlyftskran och vägens standard är därför av stor betydelse för hamnen och näringslivet i den här regionen.

D. Breddad inseglingsränna till Norrköpings hamn (förstudie pågår inom Sjöfartsverket). Breddning och fördjupning av inseglingsrännan syftar till att ge hamnen en säkrare insegling och större tillgänglighet. Åtgärden är därför en viktig del i hamnens fortsatta utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till statsrådet:

1.Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Norrköpingspaketet ska kunna fullföljas?

2.Är statsrådet beredd att i likhet med Trollhättepaketet se till att Norrköpingspaketet genomförs snarast?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-04-18 Anmäld: 2005-04-19 Svar fördröjt anmält: 2005-05-09 Sista svarsdatum: 2005-05-09 Besvarad: 2005-05-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)