Norrlandsbönders förutsättningar

Interpellation 2012/13:362 av Fransson, Josef (SD)

av Fransson, Josef (SD)

den 2 april

Interpellation

2012/13:362 Norrlandsbönders förutsättningar

av Josef Fransson (SD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Inför Jordbruks- och fiskerådet den 18–19 mars 2013 lämnade Sverigedemokraterna en avvikande mening som innehöll följande lydelse:

I artikel 30.1, som handlar om diversifiering av grödor finns en bestämmelse som undantar åkermark från vissa diversifieringskrav om de ligger ovanför 62:a breddgraden. Detta undantag är dock behäftat med vissa villkor. Sverigedemokraterna vill att regeringen verkar för att lyfta bort dessa villkor i sin helhet från 1 p c) och endast tillämpa den första meningen.

Vid återrapporteringen framgick att Finland stred för just denna ståndpunkt, nämligen att områden ovanför 62:a breddgraden skulle undantas från förslaget rörande förgröning. Då Sverige har liknande förutsättningar som Finland på nordligare breddgrader är det förvånande att den svenska regeringen inte ställde sig bakom Finland i frågan.

Har landsbygdsministern någon förklaring till varför Sverige valde att inte instämma i Finlands ståndpunkt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-04-02 Anmäld: 2013-04-08 Besvarad: 2013-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)