Ökningen av barnaga i Sverige

Interpellation 2005/06:185 av Bargholtz, Helena (fp)

av Bargholtz, Helena (fp)

den 4 januari

Interpellation 2005/06:185 av Helena Bargholtz (fp) till socialminister Berit Andnor (s)

Ökningen av barnaga i Sverige

Enligt oroande uppgifter från Barnombudsmannen finns det tydliga tecken på att barnagan ökar i Sverige. Antalet anmälda fall av misshandel mot mindre barn har ökat under de senaste åren. Sannolikt är mörkertalet stort enligt BO. I sina kontakter med polis, socialtjänst och åklagare får BO alltfler signaler om att fler barn än tidigare utsätts för fysisk bestraffning.

Sverige var först i världen med att 1979 förbjuda barnaga. Då infördes regleringen i föräldrabalken (6 kap. 1 §) som framhåller att barn ska behandlas med aktning och inte får utsättas för fysisk bestraffning eller annan kränkande behandling. I förarbetena till föräldrabalken framgår vad som gäller. Med kroppslig bestraffning, aga, menas främst en handling som innebär att barnet skadas fysiskt eller känner smärta. Det gäller även om det är ett lindrigt slag eller hastigt övergående smärta. Förarbetena till lagen är tydliga och innebär att våld inte får användas i bestraffnings- eller uppfostringssyfte.

Vi har i Sverige med rätta varit stolta över att vi lyckats övertyga föräldrarna om att fysisk bestraffning är ett mycket olämpligt sätt att försöka uppfostra barn.

Inom ramen för mitt uppdrag som ledamot i Europarådet har jag särskilt engagerat mig i kampen att förbjuda barnaga i hela Europa. I alltfler länder har man nu, förlitande sig på de goda svenska erfarenheterna av ett förbud mot barnaga, infört eller är på väg att införa förbud mot barnaga. Därför känns det mycket tråkigt, rent av skamligt, att ta del av BO:s rapport om att fysisk bestraffning av barn ökar.

Kan vi i Sverige inte längre visa på den svenska modellen för kampen mot barnaga?

Jag vill därför fråga socialministern:

1.   Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att motverka barnaga i Sverige?

2.   Är ministern beredd att som Barnombudsmannen föreslår ta initiativ till Operation barnfrid i samma anda som Operation kvinnofrid?

3.   Avser ministern att ta upp diskussioner med sina kolleger i EU om att förbud mot barnaga ska införas i EU:s samtliga medlemsländer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-01-04 Anmäld: 2006-01-17 Svar fördröjt anmält: 2006-01-19 Besvarad: 2006-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.