Öppna data

Interpellation 2014/15:715 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Svensk tillväxt och välfärd blir i allt större utsträckning beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Även våra statliga verksamheter behöver följa med i utvecklingen och understödja den.

Staten har inom ramen för sina myndigheter en stor mängd information som antingen är offentlig handling eller avgiftsbelagda data som kan vara av värde för innovatörer. Om fler data skulle bli öppna och tillhandahållas på sätt som är avläsbara för maskiner kunde det skapas ytterligare värden, som även kommer staten och det allmänna till del. Två goda exempel är SMHI och SL, som inom sina olika områden tillhandahåller data på ett bra sätt till konsumenter. SL har till och med ett principbeslut på att inte utveckla några appar själva utan endast tillhandahålla datan och låta apparna skapas av andra.

I dagsläget pågår även en ständig handel med information mellan våra olika myndigheter. Exempel på det är att Trafikverket köper kartdata från Lantmäteriet och att riksdagen köper statistik från SCB. Allt i en stor karusell av skattepengar som endast begränsar nyttorna som kunnat uppstå om det inte drabbat den enskilda myndighetens budget varje gång data behövs i verksamheten. Man kan anta att ett fritt flöde av data inom ramen för statens egen verksamhet skulle skapa större effektivitet och bättre service till medborgarna. Man kan också anta att det värde som skulle skapas i ekonomin om fler data släpptes fria även för allmänheten vida överstiger den så kallade kostnaden för att tillgängliggöra informationen.

Mina frågor till statsrådet blir därför:

 

Vad har statsrådet och regeringen för ambition att tillgängliggöra data i form av öppna data mellan myndigheter och till allmänheten?

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att fler statliga data ska komma allmänheten till del i form av öppna data?

Vad har statsrådet gjort så här långt för att öka mängden öppna data som statliga myndigheter tillhandahåller?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Sista svarsdatum: 2015-09-03 Svarsdatum: 2015-09-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)