Öppna data

Interpellation 2016/17:529 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Inom stat och kommuner i Sverige finns stora mängder information som rätt hanterade kan skapa stora värden för såväl det offentliga som näringsliv och privatpersoner. Jag och statsrådet har tidigare konstaterat att vi delar ambitionen att mer data än i dag ska tillgängliggöras i form av Öppna data så att dessa värden kan realiseras. Digitaliseringen av offentlig förvaltning måste vara datadriven, och därför är just tillgången till relevanta data, ofta i realtid, oundgänglig.

Statsrådet skriver på debattplats i Dagens Nyheter den 14 maj 2017 om utmaningarna med Öppna data och vilka åtgärder som måste vidtas från statligt håll för att realisera de möjligheter och värden som gömmer sig i de enorma datamängder vi producerar. Något som han inte nämner är att stora delar av dessa datamängder skapas inom kommuner och landsting, varför deras delaktighet i detta arbete är avgörande för att projektet ska lyckas. Utan kommunernas och landstingens data blir den digitaliserade och datadrivna statsförvaltningen i praktiken svår eller omöjlig att skapa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:


Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att inkludera kommuner och landsting i arbetet med att tillgängliggöra och använda Öppna data?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Överlämnad: 2017-05-19 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-09 Sista svarsdatum: 2017-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)