Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn

Interpellation 2020/21:497 av Joakim Sandell (S)

av Joakim Sandell (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Nyligen presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet sina slutsatser om en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Förslaget till HH-förbindelse utgörs av en tunnel för vägtrafik och en tunnel för persontåg. Det råder ingen tvekan om att HH-förbindelsen skulle stärka arbetsmarknaden i nordvästra Skåne och på norra Själland samt underlätta vägtransporter mellan Sverige och Danmark.

Samtidigt finns det behov som en HH-förbindelse inte tillgodoser. Den ökar inte kapaciteten för godstågstrafik, något som behövs om Sverige ska nå de antagna klimatmålen. Dessutom behövs åtgärder för att skapa gynnsammare förutsättningar för framtida fjärr- och persontågstrafik över Öresund, den del av regionen där det bor flest invånare.

Ett förslag som hamnat i skymundan i debatten, men som har stora fördelar, är att bygga en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn – en Öresundsmetro. En metro kan skapa mer plats för godståg och fjärrtåg på bron genom att avlasta förbindelsen från regional- och pendlingstrafik. Beräkningar visar att metron kan avlasta bron från drygt 50 procent av den framtida persontågstrafiken. Med en Öresundsmetro skulle restiden mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn halveras till cirka 20 minuter. Det skulle bli betydligt smidigare att resa från stora delar av Skåne, med tätare avgångar och hög punktlighet. Metron dockar också direkt in i Köpenhamns befintliga och planerade metrosystem, vilket minskar behovet av ytterligare kostsamma infrastrukturinvesteringar på den danska sidan.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder därför:

 

Avser ministern att utreda frågan om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, som en lösning för att främja klimatsmarta godstågstransporter över Öresund?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2021-02-18 Överlämnad: 2021-02-19 Återtagen: 2021-02-19 Anmäld: 2021-02-23 Sista svarsdatum: 2021-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.