Patientens ställning utifrån behov i vården

Interpellation 2011/12:447 av Svantorp, Gunilla (S)

av Svantorp, Gunilla (S)

den 31 augusti

Interpellation

2011/12:447 Patientens ställning utifrån behov i vården

av Gunilla Svantorp (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtalen för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat. I svaret säger regeringen att man anser att dagens system måste ersättas med ett annat system.

Runt om i landet har flertalet landsting upptäckt att systemet med nationell taxa är ett problem främst med tanke på att landstingen inte kan styra vare sig utifrån en behovsanalys, krav på kvalitet eller geografisk planering samt att de i dag inte integreras i det övriga hälso- och sjukvårdssystemet, till exempel i vårdvalet.

Under 2010 fick 1 053 läkare i landet ersättning med nationell taxa, 1,9 miljoner besök gjordes och 1,6 miljarder kronor betalades ut. Under samma tid fick 1 514 sjukgymnaster ersättning med 1,2 miljarder kronor för 3,1 miljoner besök.

Först 2009 gavs landstingen rätt att se journaler och daganteckningar via till exempel stickprov, något som tidigare inte var tillåtet.

I region Skåne har oegentligheter upptäckts efter att man getts tillåtelse att granska utövarna. Även i Värmland pågår en granskning där en av utövarna i dag befinner sig under polisutredning.

Det har också framkommit att vårdavtal säljs till högstbjudande, utan att landstingen har möjlighet att som finansiär av verksamheten påverka detta.

En statlig utredning arbetar med att utreda den nationella taxan. Det är dock ingen ny fråga, den har utretts flera gånger tidigare.

Med anledning av regeringens svar till EU-kommissionen undrar jag hur socialministern arbetar för att lägga fram förslag som stärker patientens ställning utifrån behov i vården. Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det ekonomiska ansvaret också följs av befogenheter?

Interpellationen är förfallen

Händelser

statustext: Interpellationen är förfallen Inlämnad: 2012-08-31 Anmäld: 2012-09-06 Förfallen: 2012-09-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.