polishögskolan i Borås

Interpellation 2004/05:638 av Ekström, Anne-Marie (fp)

av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 23 maj

Interpellation 2004/05:638

av Anne-Marie Ekström (fp) till justitieminister Thomas Bodström om polishögskolan i Borås

Justitieminister Thomas Bodström har nu äntligen medgivit att han vill se polisutbildning på fler orter i landet.

De argument som justitieministern anför är att det saknas polisutbildning i Väst- och Mellansverige. Dessutom anför justitieministern att alltmer komplicerade utredningar kräver specialistkompetens och att Polisförbundets medlemmar har uttryckt önskemål om att bedriva forskning när det gäller polisiära frågor. Därför framför han att polisutbildningen bör ha starkare knytning till högskolan.

Borås har varit uppe till diskussion som ort redan när placering av den tredje polishögskolan var aktuell. Borås är en lämplig ort för placering av en av de aviserade nya polisutbildningarna. Borås ligger i Västsverige. Dessutom passar en polishögskola bra in i Högskolan i Borås ambitioner att bli professionsuniversitet.

Förslaget om fler orter för polisutbildning innebär dock inte några nya poliser enligt justitieministern.

Detta är märkligt när polisbristen gör sig märkbar över hela landet. Till exempel i områdena kring storstädernas mest socialt och kriminellt belastade områden är polisens frånvaro ett huvudskäl till att brottsligheten kan etablera sig allt djupare och tränga allt längre ned i åldrarna. I många glesbygdskommuner eller mindre städer saknas bemanning på polisstationen under kvällar, nätter och helger vilket leder till att utryckningstiderna blir oacceptabelt långa. Följden blir att otryggheten växer och många brott aldrig klaras upp. Polisen kan inte sköta sina uppgifter tillfredsställande på dessa villkor. Många poliser tvingas göra administrativa arbeten som civilt anställda skulle kunna göra i stället.

Utbildningstakten av poliser måste därför öka så att det blir en kraftfullare nettoökning av antalet poliser.

Människor måste kunna känna sig trygga i vårt samhälle. Många vågar inte gå ut på kvällen för att de är rädda för att bli överfallna. Även många företagare, särskilt de som bedriver handel, känner oro för att deras företag ska bli utsatt för brott. Risken för rån i affärer innebär också kostnader för företagen genom höjda försäkringspremier. Uppklaringsprocenten på anmälda brott är 15 %. Det är synnerligen otillfredsställande.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att fler poliser ska utbildas?

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att en av de nya planerade polisutbildningsorterna blir Borås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Svar fördröjt anmält: 2005-06-02 Sista svarsdatum: 2005-06-07 Besvarad: 2005-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.