Preems utbyggnad i Lysekil

Interpellation 2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen har hanterat Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil dåligt från början. Genom att ta över miljöprövningen sent i processen har regeringen visat en bristande respekt för domstolarnas oberoende, samtidigt som det globala klimatarbetet kan bli lidande.

Preems raffinaderi släpper ut 20 procent mindre koldioxid än det genomsnittliga raffinaderiet i Västeuropa. Det är bättre för klimatet att bensin och diesel under en övergångsperiod tillverkas här och att Sverige får del av investeringarna. Dessutom regleras raffinaderiets utsläpp i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Regeringens agerande undergräver handelssystemet och öppnar upp för andra länder att införa egen särlagstiftning. Det vore förödande för det som förmodligen är EU:s viktigaste klimatverktyg.

Preem vill börja processa förnybara biodrivmedel vid sitt raffinaderi i Lysekil. En ökad inhemsk produktion är viktig för att möta en ökad efterfrågan och garantera en hållbar produktion. Det kommer att krävas en ökad inhemsk produktion för att Sverige ska kunna ha en ambitiös reduktionsplikt och nå målet för transportsektorns utsläpp till år 2030.

Mark- och miljööverdomstolen har i sitt yttrande gett grönt ljus till Preems utbyggnad. Att gå emot det skulle inte bara vara att underkänna domstolen. Det skulle också innebära att regeringen medvetet bidrar till ökade utsläpp globalt – vilket strider mot Sveriges klimatpolitiska ramverk – och att regeringen undergräver EU ETS.

Det måste finnas långsiktiga spelregler för att företag ska våga investera i Sverige och bidra till den helt nödvändiga klimatomställningen.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

När kommer regeringen att lämna besked om Preem tillåts bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-08-31 Överlämnad: 2020-08-31 Anmäld: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-14 Svarsdatum: 2020-09-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)